ua / en

📚Публікації

Меркулова Т.В. Экспериментальная проверка поведенческих гипотез

(эксперимент «Общественное благо») // Науковий журнал «Економічна теорія» № 1. – Київ, 2010. – С. 65 – 75.

Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта. Збірник матеріалів міжнарод. наук.-практ конф., 7-10 квітня 2010 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – С. 126 -129.

Меркулова Т.В., Костенко С.Н. Использование имитационного моделирования в налоговом менеджменте

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна № 892. Екон. серія. - Харків, 2009. – С. 163 – 169.

Кононова Е.Ю. Формирование модели электронного государственного управления в Украине

Бизнес информ. – 2010.

Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: тези допов. ІІ між народ. наук.-практ. конф. 8-9 квітня 2010 р. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – С.142-145.

Меркулова Т.В., Акулова А.В. Теоретические аспекты моделирования налогового поведения

Науковий інформаційний журнал «Бізнес Інформ», №5(1), 2010. – С. 148-151.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2010. - № 6. – С. 85 – 90.

Меркулова Т.В., Кононова К.Ю. Социальные сети как феномен сетевой экономики

Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: монография; под ред. Р.Н. Лепы: НАН Украины, Институт экономики промышленности. – Донецк: АПЕКС, 2010. – 306с. (c.212-228)

Наукові  праці  Донецького  національного  технічного університету. Серія: економічна. Випуск 37-1. – Донецьк, ДонНТУ, 2009. – с. 56 – 62.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13