ua / en

📚Публікації (вибірково)

"Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки": Зб.наук.пр. Другої Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – с. 118-119

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХVIІІ міжнар. наук.-практ. конф., Ч.ІV, 12-14 травня 2010 р., Х.: НТУ «ХПІ», 2010 р. - С. 273.

Меркулова Т.В., Акулова А.В. Налогообложение в информационной экономике: сравнение моделей обложения электронной коммерции

Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: Зб. наук. пр. Другої Міжнародної науково-практичної конференції; Черкаси-Одеса, 8-10 вересня 2010 р. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – С. 158 – 159.

Меркулова Т.В. Лабораторные эксперименты в налоговых исследованиях

Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: Зб. наук. пр. Другої Міжнародної науково-практичної конференції; Черкаси-Одеса, 8-10 вересня 2010 р. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – С. 156 – 157.

Моделювання та інформаційні технології: збірник наукових праць Міжнарод. наук. конф. «Моделювання-2010», 12-14 травня 2010 р. – К.: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. – с. 134-142.

Меркулова Т.В. Экспериментальная проверка поведенческих гипотез

(эксперимент «Общественное благо») // Науковий журнал «Економічна теорія» № 1. – Київ, 2010. – С. 65 – 75.

Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта. Збірник матеріалів міжнарод. наук.-практ конф., 7-10 квітня 2010 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – С. 126 -129.

Меркулова Т.В., Костенко С.Н. Использование имитационного моделирования в налоговом менеджменте

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна № 892. Екон. серія. - Харків, 2009. – С. 163 – 169.

Кононова Е.Ю. Формирование модели электронного государственного управления в Украине

Бизнес информ. – 2010.

Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: тези допов. ІІ між народ. наук.-практ. конф. 8-9 квітня 2010 р. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – С.142-145.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13