ua / en

Учебные планы

Учебный план бакалаврата по специальности Экономической кибернетика
Учебный план магистратуры по специальности Экономической кибернетика
Учебный план магистратуры по специальности Прикладная экономика

Бакалаврат по специальности Экономическая кибернетика

1. Нормативні навчальні дисципліни
Количество кредитов
 1.1.Цикл гуманітарних дисциплін 
1Українська мова (за професійним спрямуванням)3
2Історія України3
3Історія Української культури2
4Іноземна мова6
5Філософія3
 1.2. Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1Політекономія5
2Мікроекономіка4
3Макроекономіка3
4Історія економіки та економічної думки5
5Математика для економістів:
а) вища математика;7
б) теорія ймовірностей та математична статистика 5
6Економіко-математичні методи та моделі:
а) оптимізаційні методи та моделі;4
б) економетрика5
 7Інформатика6
 1.3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
1Економіка підприємств4
2Менеджмент4
3Маркетинг4
4Гроші і кредит4
5Фінанси4
6Бухгалтерський облік4
7Економіка праці і соціально-трудові відносини4
8Міжнародна економіка4
9Статистика4
10Соціологія4
11Регіональна економіка4
12Безпека життєдіяльності2
13Економічна кібернетика10
14Дослідження операцій4
15Моделювання економіки5
16Прогнозування соціально-економічних процесів4
17Системи прийняття рішень3
18Технологія проектування та адміністрування БД і СД4
19Інформаційні системи технології в управлінні5
20Управління проектами інформатизації5
21Моделі економічної динаміки4
22Практична підготовка з дисциплін професійного спрямування (економічна кібернетика, моделювання економіки)10
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1.Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.2. Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 
1Системний аналіз*4
2Фінансова економіка*4
3Логістика4
4Економічний аналіз4
5Аудит4
2.1.3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
1Лінійна алгебра*3
2Управління проектами*2
3Теорія масового обслуговування*2
4Імітаційне моделювання*5
5Теорія ігор*2
6Спеціальні розділи з вищої математики*4
7Теорія конфліктів3
8Теорія випадкових процесів3
9Моделювання ланцюгів постачань4
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
1 Університетська освіта2
2 Ділова іноземна мова2
3 Трудове право2
4 Іноземна мова міжнародних контрактів2
5 Психологія і педагогіка2
6 Іноземна мова міжнародної економіки2
7 Господарське законодавство2
8 Іноземна мова міжнародних фінансів2
9 Сучасна компаративістика2
 2.2.2. Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1 Ринок цінних паперів*3
2 Ризикологія*3
3 Інституціональна економіка3
4 Актуарні розрахунки*3
5 Інвестування3
 2.2.3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
1 WEB-програмування*5
2 Аналіз даних (data mining)*2
3 Прикладні задачі моделювання економічних процесів*6
4Програмні оболонки і пакети*5
5Нові технології4
6Алгоритмізація і програмування*4
7Теорія ієрархічного управління3
8Дискретна математика3
9Державний іспит з економічної теорії1
10Комплексний іспит за фахом1

Магистратура по специальности Экономическая кибернетика

 
1. Нормативні дисципліни
ECTS
1
Глобальна економіка
4
2Соціальна відповідальність
4
3
Інноваційний розвиток підприємства
4
4
Охорона праці в галузі
1
5
Цивільний захист
1
6
Інтелектуальна власність
1
7
Математичні методи і моделі ринкової економіки
4
8
Методологія наукових досліджень в інформаційній економіки
4
9
Корпоративні інформаційні системи 4
10
Інформаційний менеджмент
4

2. Вибіркові дисципліни
1
Прикладна економетрика 3
2Сучасні економічні теорії
3
3
Вища освіта і Болонський процес
2
4
Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
4
5
Управління ризиком у реальному секторі економіки
4
6
Експериментальна економіка
4
7
Нейро-нечіткі технології моделювання економічних систем
4
8
Моделювання бізнес-процесів
3
9
Е-комерція 3


Магистратура по специальности Прикладная экономика

 
1. Нормативні дисципліни
ECTS
1
Професійна іноземна мова 6
2
Світова економіка і глобалізація 3
3
Інтелектуальна власність
3
4
Охорона праці в галузі 1
5
Цивільний захист
1
6
Вища освіта і Болонський процес
1
7
Економічна динаміка4
8
Прикладна економетрика 4
9
Економічне моделювання 4
10
Менеджмент проектів 4
 
2. Варіативні дисципліни  
1
Методологія наукових досліджень 2
2
Міжгалузеві балансові моделі
4
3
Інтелектуальні системи аналізу даних
4
4
Фінансові ринки / Ринки праці 3
5
Сучасні економічні теорії / Актуальні проблеми філософії 3
6
Дисретне моделювання / Моделювання ланцюгів постачань 4
7
Актуарні розрахунки / Економічна кібернетика 4
8
Індустріальна економіка / Аграрна економіка 3
9
Е-комерція / Web-дизайн
3