ua / en

Наукова робота

Научная работа кафедры экономической кибернетики и прикладной экономики

Напрями наукових досліджень:

I. Теорія економічного зростання 
Тематика:
Податкові та інституційні фактори економічного зростання
(Меркулова Т.В., д.е.н., проф.; Янцевич А.А., д.фіз-мат.н., проф.; Біткова Т.В., к.е.н., доц.)
Наукові праці: 
 1. Біткова Т., Меркулова Т., Янцевич А. Системно-динамічна модель податкової поведінки з урахуванням розподілу доходів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2019. № 97. C. 21-30. (Index Copernicus) 
 2. Меркулова Т.В., Г.В. Акулова. Мультиагентна модель податкової конкуренції: припущення та експерименти // Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 432 с. Англ. мова, польск. мова, рос. мова, укр. мова. – С. 119–131. 
 3. Merkulova T., Bitkova T., Kononova K. Tax Factors of Sustainable Development: System Dynamics Approach towards Tax Evasion Analyses // Rivista di studi sulla sostenibilita. – 2016, № 1. – P. 35–47. (Scopus) 
 4. Merkulova T., Kononova K., Titomyr O. Development trends of circular economy: Case study of Ukraine // Rivista di studi sulla sostenibilita. – FrancoAngeli Editore, 2017. – P. 51–66. (Scopus)
 5. Меркулова Т.В. Институт налога. – Харьков: Издательский центр ХНУ им. В.Н. Каразина (монографія).  –  2006. – 224 с. 

Економічний розвиток та нерівність розподілу доходів 
(Меркулова Т.В. д.е.н., проф.; Янцевич А.А., д.фіз-мат.н., проф.; Дейнека М.О., здобувач, ст.викладач)
Наукові праці:
 1. Merkulova T., Kononova K., Deyneka M. (2018). Income inequality influence on economic growth and sustainable development. Rivista di Studi sulla Sostenibilita, 2, 27-43. DOI:  10.3280/RISS2018-002003 (Scopus) 
 2. Меркулова Т. В., Янцевич А. А. Вплив прогресивного оподаткування на нерівність: аналіз залежності нерівності від параметрів розподілу доходів і податкової прогресії // Економічна теорія. – 2017. – № 3. – С. 23–38. (Index Copernicus) 
 3. Меркулова Т.В. Справедливость, неравенство и экономическая эффективность: анализ и моделирование взаимосвязей / Т. В. Меркулова // Економічна теорія. – 2016. – № 4. – С. 77–86. . (Index Copernicus)                               
 4. Меркулова Т.В. Економічне зростання і нерівність: інституційний аспект і емпіричний аналіз // Економічна теорія. – 2009.- №1. – с. 81 – 90. (Index Copernicus)                               
II. Експериментальна та поведінкова економіка
Тематика:
Довіра та співробітництво у контексті економічного розвитку 
(Меркулова Т.В., д.е.н., проф.; Кононова К.Ю., д.е.н, проф.; Біткова Т.В., к.е.н., доц.; Богданова Г.С., аспірантка)
Наукові праці:
 1. Merkulova Т., Koval B. Trust and socio-economic indicators: model including religion factor // Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series. – 2018. – № 94. – C. 29–35. (Index Copernicus)                               
 2. Merkulova T.V. Experiment in economic analysis: experience vs skepticism // Business-Engineering. International Scientific Journal. Materials of the Fifth International Economic Conference – IEC 2017 «Models of national economy development: yesterday, today, tomorrow».  – № 3. – Tbilisi. – P. 429. – 208–210 pp.
 3. Merkulova, V. Zubova. PG Experiments in Ukraine: Typical Pattern and Biased Behaviour under the Influence of Conflict // Foundations of Utility and Risk. Book of Abstracts. – University of York, 25th–28th June 2018. – P. 206.
 4. Tamara Merkulova, Tatiana Bitkova. Trust measurement: comparative analysis of experimental and sociological methods // Good Connections. Trust, cooperation and education in the mirror of social sciences. Rocznik Lubuski, Tom 42, część 2a. Pod redakcją Doroty Bazuń, Mariusza Kwiatkowskiego. Zielona Góra 2016. – P. 23–33.
Моделювання лавиноподібних соціально-економічних процесів
(Даніч В.М., д.е.н., проф.)
Наукові праці:
 1. Даніч В. М. Застосування моделей масової поведінки для управління еколого-економічними процесами // Галицький економічний Вісник, № 1 (62), 2020. – С. 166 -178. 
 2. Даніч В.М., Старчак І.В. Динаміка регіональних ринків житлової нерухомості в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна». 2019. № 97. C. 41-49. DOI: https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-97-05.
 3. Даніч В.М. Моделювання динаміки менталітету суб'єкта масових комунікацій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна». 2019. № 96. C. 15-23. DOI: https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-96-02.
 4. Даніч В.М., Шевченко С.М. Формалізація типових ознак сторінок соціальних мереж // «Review of transport economics and management», науковий збірник Дніп-ровського національного університету залізничного транспорту імені ак. В.Лазаряна, № 2 (18), 2019. С. 51 - 69.

Тематика науково-дослідних робіт

Моделювання динаміки складних систем з метою ідентифікації проблемних ситуацій
№ ДР0117U004831, 2017-2019 рр.
Довіра як фактор соціально-економічного розвитку в умовах інформаційного суспільства
№ ДР0116U005038, 2016-2018 рр.
Моделювання інноваційного розвитку з використанням біхевіористичного підходу
№ ДР0113U001402, 2013-2015 рр.
Застосування еволюційного підходу в моделюванні інформаційної економіки
№ДР0110U000590, 2010-2012 рр.
Застосування еволюційного підходу та генетичних алгоритмів в моделюванні економічних процесів
№ГР0107U004489, 2007-2009рр.
Моделювання поведінки суб’єктів економічної діяльності
№ГР0104U002368, 2004-2006рр.
Моделювання адаптивного механізму розвитку соціально-економічних систем
№ГР0102U00035, 2001-2003рр.
Принципи і правила регулювання відносин власності й оцінювання економічної безпеки держави і регіону,
№ 0197U015922, 1997-2000рр.

Моделювання динаміки складних систем з метою ідентифікації проблемних ситуацій, № ДР0117U004831, 2017-2019 рр.
Метою проекту є підвищення достовірності результатів виявлення аномальних станів складних систем шляхом побудови комплексу адекватних математичних моделей динаміки,
ефективних методів класифікації проблемних ситуацій на основі аналізу поточних станів складних систем.
Основні завдання проекту: розробка моделей системної динаміки, методів формуваннямінімальної повної сім'ї інтегральних характеристик функціонування і розвитку узагальненої
складної системи: розробка методів визначення системи інформативних ознак на основі аналізу системи інтегральних характеристик функціонування і розвитку складної системи;
розробка методів визначення та класифікації проблемних ситуацій, що виникають в процесі функціонування складної системи; створення дослідницьких прототипів програмних пакетів, що дозволять проводити комп'ютерне моделювання складних систем та визначати їх критичні, аномальні стани.


Довіра як фактор соціально-економічного розвитку в умовах інформаційного суспільства, № ДР0116U005038, 2016-2018 рр.

Головна мета проекту - розробка та апробация моделей формування і поширення довіри та її впливу на соціально-економічний розвиток в умовах інформаційного суспільства.
Основні завдання проекту:
а) Порівняльний анализ змісту поняття довіри та його властивостей в соціальних, економічних, інформаційних дослідженнях.
б) Критичний огляд та узагальнення підходів до моделювання довіри, її формування, поширення та впливу на соцільно-економічний розвиток в умовах інформаційного суспільства.
в) Порівняльний анализ методів вимірювання довіри. Сутність та обмеження соціологічного та експериментального підходів, огляд та порівняння їх результатів.
г) Статистичний аналіз показників довіри, включаючи просторовий та часовий аспекти; розробка моделей динаміки та взаємозв'язку с показниками соціально-економічного розвитку.
д) Апробация моделей довіри та її впливу на соціально-економічний розвиток в умовах інформаційного суспільства. Прикладні аспекти моделювання, проведення експериментів.Моделювання інноваційного розвитку з використанням біхевіористичного підходу, № ДР0113U001402, 2013-2015 рр.

Головна мета проекту - розробка моделей інноваційного розвитку з використанням біхевіористичного підходу.
Основні завдання проекту:
а) Дослідження тенденцій інноваційного розвитку на тлі міжнародних порівнянь.
б) Критичний аналіз підходів до моделювання дифузії іновацій  та їх впливу на економічний розвиток.
в) Аналіз інституційних та поведінкових аспектів впровадження та розповсюдження іновацій.
г) Огляд та узагальнення базових принципів моделювання на основі біхевіористичного підходу.
д) Розробка комплексу моделей на концептуальних засадах біхевіористичного підходу. Економіко-математичний аналіз моделей, проведення експериментів.
д) Аналіз результатів моделювання та розробка рекомендацій щодо застосування біхевіористичного підходу для аналізу, прогнозування та управління  інноваційним розвитком.

Застосування еволюційного підходу в моделюванні інформаційної економіки,  №ДР0110U000590, 2010-2012рр.
 
Головна мета проекту – розробка еволюційних моделей інформаційної економіки на підставі дослідження розвитку інформаційної складової сучасної економіки.
Основні завдання проекту:
а) Розгляд тезаурусу інформаційної економіки. Дослідження тенденцій її розвитку
б) Огляд та критичний аналіз підходів до моделювання інформаційної економіки.
в) Розробка базових принципів моделювання інформаційної економіки на підставі еволюційного підходу.
г) Розробка моделей еволюційних процесів інформаційної економіки. Економіко-математичний аналіз моделей, експериментування з ними.
д) Аналіз результатів моделювання та розробка рекомендацій щодо застосування еволюційних моделей для аналізу та прогнозування динаміки інформаційної економіки.

Застосування еволюційного підходу та генетичних алгоритмів в моделюванні економічних процесів, №ГР0107U004489, 2007-2009рр.
 
Метою роботи була розробка економіко-математичних моделей у межах  еволюційної парадигми дослідження економічних процесів, їх адаптація та застосування в аналізі економічної динаміки.
 
Цій підхід ґрунтується на розумінні того, що економіка є відкритою системою, що постійно розвивається, і повинна будуватися з урахуванням й у рамках теорії систем, що розвиваються, конструктивність якої доведена на прикладі біології, екології й інших природничих наук.

У попередніх дослідженнях показано, що в економічних системах завдяки нелінійним зворотним зв'язкам виникають нестійкі й хаотичні стадії. У результаті можуть виникнути кілька різних станів рівноважного ринку (тобто явище бістабільності). Це дає основу для прогнозування часу виникнення хаосу, дає змогу сказати, які саме стаціонарні стани можливі після хаотичної стадії, скільки їх, оцінити ймовірність різних варіантів.

При наявності кількох рівноважних станів суспільство не може саме однозначно обирати один з них. Мимовільний перехід з одного стану в інший теж неможливий. Ці проблеми повинні вирішуватися на державному рівні з урахуванням особливостей і національних інтересів країни.

Еволюційна економіка зараз перебуває на початковій стадії розвитку, проте, в її рамках уже отриманий ряд важливих результатів:
1) з'ясовані механізми швидкого розвитку за рахунок боротьби «новаторів» й «консерваторів»,
2) показана роль бімодальних («двогорбих») розподілів по доходах і нагромадженням в економіці,
3) з'ясовані механізми швидких змін стану фірм і галузей і роль цих явищ в економічній еволюції,
4) побудовані базові моделі виникнення криз й «економічних див».

Моделювання поведінки суб’єктів економічної діяльності, №ГР0104U002368, 2004-2006рр.

Метою роботи було моделювання впливу податків на поведінку економічних агентів, а також на економічний розвиток у макроекономічному аспекті.

Для досягнення цієї мети в роботі поставлені і вирішені наступні задачі: проведено критичний аналіз принципів діючої системи оподаткування в Україні і розглянуто основні типи податкової поведінки; досліджено податкову поведінку і податкові реакції, проведено моделювання вибору системи оподаткування з урахуванням основних податків; здійснено порівняльний аналіз впливу оподаткування трудових доходів та заощаджень на вибір індивіда; проаналізована залежність оптимальної ставки оподаткування прибутку від тривалості розрахункового періоду.

Моделювання адаптивного механізму розвитку соціально-економічних систем, №ГР0102U00035, 2001-2003рр.

В роботі подано загальну характеристику географічного положення і економічного стану Харківської області, визначено її особливості; розроблено та обґрунтовано стратегію соціально-економічного розвитку Харківського регіону; проведено її моделювання.

Оцінку соціально-економічного розвитку Харківської області, а також інших регіонів України здійснено по наступних складових: якості життя населення; економічному розвитку; ефективності використання природно-ресурсного потенціалу. Було зроблено висновок про високий потенціал розвитку Харківського регіону та визначені основні напрямки щодо його підтримки і подальшого підвищення.

Далі в роботі поставлені і вирішені наступні задачі: визначено приоритетні напрямки соціально-економічного розвитку регіону; сформовано енерговиробничі цикли регіону; побудовано модель аналізу соціально-економічних наслідків реалізації стратегії соціально-економічного розвитку Харківського регіону.

Запропоновані сценарії соціально-економічного розвитку Харківського регіону було проаналізовано з використанням модифікованої статичної балансова модель Леонтьєва. З розрахунків по моделі виходить, що для Харківської області на період до 2011р. найбільш ефективним сценарієм розвитку пріоритетних ЕВЦ є індустріально-аграрний, тому що бюджетні надходження від впровадження такого сценарію в 9,9 разів більші, ніж від впровадження сценарію, що базується на газоенергохімічному ЕВЦ.

Принципи і правила регулювання відносин власності й оцінювання економічної безпеки держави і регіону, № 0197U015922, 1997-2000рр.