ua / en

Научная работа

Научная работа кафедры экономической кибернетики и прикладной экономики

Напрями наукових досліджень

Макроекономічне моделювання в рамках проекту «ІНФОРУМ»
(д.е.н., проф. Т.В. Меркулова)
Моделювання еволюційних процесів в економіці
(д.е.н., проф. К.Ю. Кононова)
Експериментальна економіка
(д.е.н., проф.  Т.В. Меркулова)
Моделювання оподаткування та тіньової економіки
(д.е.н., проф. Т. В. Меркулова, к.е.н., доц. Т.В. Біткова)
Організаційне проектування та управління бізнес-процесами
( д.е.н., проф. К.Ю. Кононова, к.е.н., доц.  Е.О. Ковпак)


Тематика науково-дослідних робіт

Моделювання інноваційного розвитку з використанням біхевіористичного підходу, 2013-2015
Застосування еволюційного підходу в моделюванні інформаційної економіки, №ДР0110U000590, 2010-2012рр.
Застосування еволюційного підходу та генетичних алгоритмів в моделюванні економічних процесів, №ГР0107U004489, 2007-2009рр.
Моделювання поведінки суб’єктів економічної діяльності, №ГР0104U002368, 2004-2006рр.
Моделювання адаптивного механізму розвитку соціально-економічних систем, №ГР0102U00035, 2001-2003рр.
Принципи і правила регулювання відносин власності й оцінювання економічної безпеки держави і регіону, № 0197U015922, 1997-2000рр.

Моделювання інноваційного розвитку з використанням біхевіористичного підходу, 2013-2015

Головна мета проекту - розробка моделей інноваційного розвитку з використанням біхевіористичного підходу.

Основні завдання проекту:
а) Дослідження тенденцій інноваційного розвитку на тлі міжнародних порівнянь.
б) Критичний аналіз підходів до моделювання дифузії іновацій  та їх впливу на економічний розвиток.
в) Аналіз інституційних та поведінкових аспектів впровадження та розповсюдження іновацій.
г) Огляд та узагальнення базових принципів моделювання на основі біхевіористичного підходу.
д) Розробка комплексу моделей на концептуальних засадах біхевіористичного підходу. Економіко-математичний аналіз моделей, проведення експериментів.
д) Аналіз результатів моделювання та розробка рекомендацій щодо застосування біхевіористичного підходу для аналізу, прогнозування та управління  інноваційним розвитком.

Застосування еволюційного підходу в моделюванні інформаційної економіки,  №ДР0110U000590, 2010-2012рр.
 
Головна мета проекту – розробка еволюційних моделей інформаційної економіки на підставі дослідження розвитку інформаційної складової сучасної економіки.

Основні завдання проекту:
а) Розгляд тезаурусу інформаційної економіки. Дослідження тенденцій її розвитку
б) Огляд та критичний аналіз підходів до моделювання інформаційної економіки.
в) Розробка базових принципів моделювання інформаційної економіки на підставі еволюційного підходу.
г) Розробка моделей еволюційних процесів інформаційної економіки. Економіко-математичний аналіз моделей, експериментування з ними.
д) Аналіз результатів моделювання та розробка рекомендацій щодо застосування еволюційних моделей для аналізу та прогнозування динаміки інформаційної економіки.

Застосування еволюційного підходу та генетичних алгоритмів в моделюванні економічних процесів, №ГР0107U004489, 2007-2009рр.
 
Метою роботи була розробка економіко-математичних моделей у межах  еволюційної парадигми дослідження економічних процесів, їх адаптація та застосування в аналізі економічної динаміки.
 
Цій підхід ґрунтується на розумінні того, що економіка є відкритою системою, що постійно розвивається, і повинна будуватися з урахуванням й у рамках теорії систем, що розвиваються, конструктивність якої доведена на прикладі біології, екології й інших природничих наук.

У попередніх дослідженнях показано, що в економічних системах завдяки нелінійним зворотним зв'язкам виникають нестійкі й хаотичні стадії. У результаті можуть виникнути кілька різних станів рівноважного ринку (тобто явище бістабільності). Це дає основу для прогнозування часу виникнення хаосу, дає змогу сказати, які саме стаціонарні стани можливі після хаотичної стадії, скільки їх, оцінити ймовірність різних варіантів.

При наявності кількох рівноважних станів суспільство не може саме однозначно обирати один з них. Мимовільний перехід з одного стану в інший теж неможливий. Ці проблеми повинні вирішуватися на державному рівні з урахуванням особливостей і національних інтересів країни.

Еволюційна економіка зараз перебуває на початковій стадії розвитку, проте, в її рамках уже отриманий ряд важливих результатів:
1) з'ясовані механізми швидкого розвитку за рахунок боротьби «новаторів» й «консерваторів»,
2) показана роль бімодальних («двогорбих») розподілів по доходах і нагромадженням в економіці,
3) з'ясовані механізми швидких змін стану фірм і галузей і роль цих явищ в економічній еволюції,
4) побудовані базові моделі виникнення криз й «економічних див».

Моделювання поведінки суб’єктів економічної діяльності, №ГР0104U002368, 2004-2006рр.

Метою роботи було моделювання впливу податків на поведінку економічних агентів, а також на економічний розвиток у макроекономічному аспекті.

Для досягнення цієї мети в роботі поставлені і вирішені наступні задачі: проведено критичний аналіз принципів діючої системи оподаткування в Україні і розглянуто основні типи податкової поведінки; досліджено податкову поведінку і податкові реакції, проведено моделювання вибору системи оподаткування з урахуванням основних податків; здійснено порівняльний аналіз впливу оподаткування трудових доходів та заощаджень на вибір індивіда; проаналізована залежність оптимальної ставки оподаткування прибутку від тривалості розрахункового періоду.

Моделювання адаптивного механізму розвитку соціально-економічних систем, №ГР0102U00035, 2001-2003рр.

В роботі подано загальну характеристику географічного положення і економічного стану Харківської області, визначено її особливості; розроблено та обґрунтовано стратегію соціально-економічного розвитку Харківського регіону; проведено її моделювання.

Оцінку соціально-економічного розвитку Харківської області, а також інших регіонів України здійснено по наступних складових: якості життя населення; економічному розвитку; ефективності використання природно-ресурсного потенціалу. Було зроблено висновок про високий потенціал розвитку Харківського регіону та визначені основні напрямки щодо його підтримки і подальшого підвищення.

Далі в роботі поставлені і вирішені наступні задачі: визначено приоритетні напрямки соціально-економічного розвитку регіону; сформовано енерговиробничі цикли регіону; побудовано модель аналізу соціально-економічних наслідків реалізації стратегії соціально-економічного розвитку Харківського регіону.

Запропоновані сценарії соціально-економічного розвитку Харківського регіону було проаналізовано з використанням модифікованої статичної балансова модель Леонтьєва. З розрахунків по моделі виходить, що для Харківської області на період до 2011р. найбільш ефективним сценарієм розвитку пріоритетних ЕВЦ є індустріально-аграрний, тому що бюджетні надходження від впровадження такого сценарію в 9,9 разів більші, ніж від впровадження сценарію, що базується на газоенергохімічному ЕВЦ.

Принципи і правила регулювання відносин власності й оцінювання економічної безпеки держави і регіону, № 0197U015922, 1997-2000рр.