ua / en

📚Публікації (вибірково)

Категорія «Ризиків» в дискурсі сучасної економічної теорії.

Авт.: Гузненков Ю.Г., Коломієць Г.М.
Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна №921, Екон.  серія,- Харків, 2010.- с.29-34.

Об использовании статистического метода при описании технологических процессов производственно-технических систем.

Авт.: Меркулова Т.В., Пигнастый О.М. 
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал №8(150), частина 1, м. Луганськ, 2010, с.204-210 

 

Наукові праці Донецкого національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 38-2. – Донецьк, ДонНТУ, 2010. – С. 137–145.

Меркулова Т.В. Использование методов экспериментальной экономики в налоговых исследованиях

Налоговые реформы. Теория и практика: монография для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 54 – 67.

Меркулова Т.В. Податкова політика в контексті теорії інституціоналізму.

Вплив оподаткування доходів на трудову активність і заощадження // Податкова політика: теорія методологія, інструментарій: розділ у навчальному посібнику / під редакцією д-ра екон. Наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. Наук, проф. Майбурова І. А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 60–65, 168–174.

Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2010»: труди VII-ї між нар. наук.– практ. конф., 1-3 грудня 2010 р. - Х.: НТУ «ХПІ», 2010 р. – С. 179 – 181.

"Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки": Зб.наук.пр. Другої Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – с. 118-119

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХVIІІ міжнар. наук.-практ. конф., Ч.ІV, 12-14 травня 2010 р., Х.: НТУ «ХПІ», 2010 р. - С. 273.

Меркулова Т.В., Акулова А.В. Налогообложение в информационной экономике: сравнение моделей обложения электронной коммерции

Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: Зб. наук. пр. Другої Міжнародної науково-практичної конференції; Черкаси-Одеса, 8-10 вересня 2010 р. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – С. 158 – 159.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13