ua / en

📚Публікації (вибірково)

Формирование комплекса моделей защиты интеллектуальной собственности.

Авт.: Тимошенко Ю.Г.
Науковий журнал «Економіка: проблеми теорії та практики», випуск №265, 2010. – с.1149-1157.

Небезпеки і ризики сучасної економіки

Авт.: Гузненков Ю.Г., Коломыэць Г.М.
Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна №935, Екон.  серія,- Харків, 2011.- с.22-27.

Исследование конкурентного взаимодействия онлайновых социальных сетей.

Авт.: Кононова К.Ю.
Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна №935, Екон.  серія,- Харків, 2011.- с.159-166.

Категорія «Ризиків» в дискурсі сучасної економічної теорії.

Авт.: Гузненков Ю.Г., Коломієць Г.М.
Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна №921, Екон.  серія,- Харків, 2010.- с.29-34.

Об использовании статистического метода при описании технологических процессов производственно-технических систем.

Авт.: Меркулова Т.В., Пигнастый О.М. 
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал №8(150), частина 1, м. Луганськ, 2010, с.204-210 

 

Наукові праці Донецкого національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 38-2. – Донецьк, ДонНТУ, 2010. – С. 137–145.

Меркулова Т.В. Использование методов экспериментальной экономики в налоговых исследованиях

Налоговые реформы. Теория и практика: монография для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 54 – 67.

Меркулова Т.В. Податкова політика в контексті теорії інституціоналізму.

Вплив оподаткування доходів на трудову активність і заощадження // Податкова політика: теорія методологія, інструментарій: розділ у навчальному посібнику / під редакцією д-ра екон. Наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. Наук, проф. Майбурова І. А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 60–65, 168–174.

Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2010»: труди VII-ї між нар. наук.– практ. конф., 1-3 грудня 2010 р. - Х.: НТУ «ХПІ», 2010 р. – С. 179 – 181.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13