ua / en

📚Публікації

Проблеми економічної кібернетики: ХІV Всеукраїнська наук.-метод. конф., 8-9 жовтня 2009 р.: тези допов. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. - С. 192-193.

Меркулова Т.В. Экономическое и социальное неравенство: влияние на экономический рост

Соціологія в ситуації соціальної невизначеності: Тези доповідей учасників І конгресу Соціологічної асоціації України. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009

Проблеми економічної кібернетики: Тези доповідей ХІV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Харків: ХНУ ім.В.Н.Каразіна. – 2009. – с.104-106

Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2008»: труди VІ-ї між народ. наук.-практ. конф., 3-5 грудня 2008 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2008 р. – С. 76-77.

Меркулова Т.В. Современные проблемы моделирования социально-экономических систем

Раздел: Анализ и моделирование взаимосвязей экономического роста и распределения доходов в обществе.// Х.: ИД «ИНЖЭК», 2009. – с.94 – 102.

Сучасні проблеми менеджменту: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2008 р., Київ: у 2 т. – т. 2. – К.: Національний авіаційний університет, 2008 р. – С. 97-99.

Меркулова Т.В., Милов А.В. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики

Раздел 4.11.«Сравнительный анализ моделей процессов принятия решений».// – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2009. – с.437-449.

Кононова К.Ю. Моделирование макроэкономических процессов с позиций эволюционной экономики

Бизнес информ. – 2009. – №3, с.91-94

Меркулова Т.В., Акулов Н.В. Мультиагентный поход к моделированию экономической системы в условиях нестационарной внешней среды

БИЗНЕСИНФОРМ. – 2009.- №4(2). – с. 114-117.

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. - № 3 (133).- Луганськ: СНУ ім. В. Даля. – С. 76-83.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13