ua / en

📚Публікації (вибірково)

Меркулова Т.В., Акулов Н.В. Математические модели в автоматизации управления запасами

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. –Випуск 232: В 5 т. – Т. II – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – с. 525 - 533.

Меркулова Т.В., Михайленко В.Г. Оптимізація податкового навантаження у різних моделях держави

Науковий збірник «Проблеми економічної кібернетики». Львівський нац. ун-т ім.І.Франка. Спецвипуск 16.- Львів - Інтереко - 2007 - c.124-130.

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: матеріали ХVI міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 червня 2008 р. Харків: у 2 ч. – ч. 1 – Х.: НТУ «ХПІ», 2008 р. - С. 11.

Меркулова Т.В., Акулов Н.В. Использование АВС-анализа в управлении запасами

Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2007. - № 786. – С.140 - 143.

Кононова Е.Ю. Нейросетевой подход к сегментации клиен­тов дистрибуторской компании

Бизнес информ. – 2006. – №10, с.69-74

Су­часні моделі і ме­тоди прогнозу­вання соціально-економічних про­цесів // Збірник тез Всеукраїнської на­уково-практичної конференції ПСЕП-2006. – 2006. – с.84-86

Kovpak E. The problem of membership management in a network organizational structure

The problem of membership management in a network organizational structure, which agents can act in different roles, carrying out different work packets during the process of the implementation of a big number of projects, has been showed. The issue of membership management in a network structure can be solved in accordance with the distribution of work types in the space-scheduling problem.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13