ua / en

📚Публікації (вибірково)

Меркулова Т.В. Критерии оценки деятельности налоговой службы в свете теории агентских отношений

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна.– Донецьк, ДонНТУ, 2008. – Випуск 34-2(138). – С. 174 - 178.

Кононова К.Ю. Исследование жизненного цикла социальных сетей

Проблеми трансформаційної економіки // Збірник наукових тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кривий Ріг: КФ ДВНЗ „ЗНУ”. – 2009. –  с.137-139

Михайленко В.Г., Биткова Т.В. Внедрение открытой магистерской программы «Прикладная экономика» в ХНУ им.В.Н.Каразина

Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток системи вищої та післядипломної освіти в сфері фінансових послуг». - Харків, 2008. - Харк. інститут бізнесу та менеджменту. - с. 116-127.

Меркулова Т.В. Социальное неравенство и экономический рост: институциональный аспект и эмпирический анализ

Науковий журнал. Економічна теорія. - 2008 - №2. - c.15-23.

Кононова Е.Ю., Діденко Д.І. Можливості застосу­вання еволюційного підходу до моделю­вання ціноутворення

Проблеми економічної кібернетики // Збірник тез XIII Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Донецьк. – 2008. –  с.115-117

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2007 г. - №786. – Х.: «HTMT» – С. 138-140.

Меркулова Т.В., Акулов Н.В. Математические модели в автоматизации управления запасами

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. –Випуск 232: В 5 т. – Т. II – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – с. 525 - 533.

Меркулова Т.В., Михайленко В.Г. Оптимізація податкового навантаження у різних моделях держави

Науковий збірник «Проблеми економічної кібернетики». Львівський нац. ун-т ім.І.Франка. Спецвипуск 16.- Львів - Інтереко - 2007 - c.124-130.

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: матеріали ХVI міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 червня 2008 р. Харків: у 2 ч. – ч. 1 – Х.: НТУ «ХПІ», 2008 р. - С. 11.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13