ua / en

📚Публікації (вибірково)

Влияние уклонения от налогообложения на эффективность внутри фирменного управления: модели и эксперименты

Меркулова Т. В. Влияние уклонения от налогообложения на эффективность внутри фирменного управления: модели и эксперименты // Государство и бизнес. Вопросы теории и практики: моделирование, менеджмент, финансы: материалы IV Международной конференции. Санкт-Петербург, 23-25 апреля 2012 г. / под общ. ред. В. А. Курзенева, А. В. Лабудина, Н. А. Тарасова; Сев.-Зап. Ин-т упр. - фил. РАНХиГС. - СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2012. -
С. 281 - 289.

Многокритериальная оценка долгосрочных проектов развития комплекса очистных сооружений

Меркулова Т. В., Гомозова Е. В. Многокритериальная оценка долгосрочных проектов развития комплекса очистных сооружений // Моделі управління в ринковій економіці: Зб. наук. пр. Заг. ред. та передмова Ю. Г. Лисенка; Донецький нац. Ун-т. - Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія», 2012. - Вип. 15. - С. 86 - 97.

Модель налоговой конкуренции в условиях мобильности капиталов: анализ допущений и результатов

Меркулова Т. В., Акулова А. В. Модель налоговой конкуренции в условиях мобильности капиталов: анализ допущений и результатов // Моделі управління в ринковій економіці: Зб. наук. пр. Заг. ред. та передмова Ю. Г. Лисенка; Донецький нац. Ун-т. - Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія», 2012. - Вип. 15. - С. 77 - 85

Мультиагентний підхід до аналізу ефективності ланцюга поставок

Меркулова Т. В., Акулов М. В. Мультиагентний підхід до аналізу ефективності ланцюга поставок // Науковий журнал «Вісник київського національного університету технологій та дизайну», № 5 (67). - К., 2012. - С. 223 - 227

Визначення факторів співпраці економічних агентів зі створення субкластерів

Меркулова Т. В. Визначення факторів співпраці економічних агентів зі створення субкластерів // Транскордонні фінансові кластери у забезпеченні експортно-імпортних операцій: монографія / Наук. ред. та кер. Кол. Авт. Д.е.н., проф. Н. М. Внукова. - Харків: ТО Ексклюзив, 2012. - С. 95 - 104

Opportunism and reciprocity in economic behavior: “Public Goods” game results – case study of Ukraine

Tamara Merkulova, Tatyana Bitkova. Opportunism and reciprocity in economic behavior: "Public Goods" game results - case study of Ukraine // Tradition and new horizons: towards the virtue of responsibility. Proceedings of the Fifth International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE) (World Congress 2012, July 11-14) / editors: Boleslaw Rok, Julita Sokolowska. - Kozminski University, Warsaw, Volume II, 2012. - p. 261-272 (ISBN 978-8389437-50-1)

Modelling of the Influence of Energy-Saving Technologies on the Economic Development of the Industrial Region

Tamara V. Merkulova, Ganna V. Makarkina. Modelling of the Influence of Energy-Saving Technologies on the Economic Development of the Industrial Region // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / за ред. О. Ю. Чубукової, Л. І. Антошкіної, Н. В. Геселевої. - К.: ВД «Стилос», 2012. - С. 21-24

Моделирование влияния финансовых рынков на оценку устойчивости коммерческого банка

Меркулова Т. В., Ковпак Е. А. Моделирование влияния финансовых рынков на оценку устойчивости коммерческого банка // Вісник економіки транспорту і промисловості №37 (збірник науково-практичних статей), - Х, 2012 - С.56-60. Входить до переліку фахових видань. Постанова ВАК України №1-05/4 від 14.10.09р. (бюлетень №11 за 2009р. Перелік 7)

Моделирование взаимодействия кредитного рынка и рынка пенсионного страхования

23. Меркулова Т. В. Моделирование взаимодействия кредитного рынка и рынка пенсионного страхования // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ» № 2, 2012. - С. 37-40.

Эволюционные процессы в экономике: моделирование динамики макрогенераций

Меркулова Т. В., Кононова Е. Ю. Эволюционные процессы в экономике: моделирование динамики макрогенераций // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика: монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. - Х.: ФЛМ Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. - С. 79 - 90.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13