ua / en

📚Публікації

Модель налоговой конкуренции в условиях мобильности капиталов: анализ допущений и результатов

Меркулова Т. В., Акулова А. В. Модель налоговой конкуренции в условиях мобильности капиталов: анализ допущений и результатов // Моделі управління в ринковій економіці: Зб. наук. пр. Заг. ред. та передмова Ю. Г. Лисенка; Донецький нац. Ун-т. - Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія», 2012. - Вип. 15. - С. 77 - 85

Мультиагентний підхід до аналізу ефективності ланцюга поставок

Меркулова Т. В., Акулов М. В. Мультиагентний підхід до аналізу ефективності ланцюга поставок // Науковий журнал «Вісник київського національного університету технологій та дизайну», № 5 (67). - К., 2012. - С. 223 - 227

Визначення факторів співпраці економічних агентів зі створення субкластерів

Меркулова Т. В. Визначення факторів співпраці економічних агентів зі створення субкластерів // Транскордонні фінансові кластери у забезпеченні експортно-імпортних операцій: монографія / Наук. ред. та кер. Кол. Авт. Д.е.н., проф. Н. М. Внукова. - Харків: ТО Ексклюзив, 2012. - С. 95 - 104

Opportunism and reciprocity in economic behavior: “Public Goods” game results – case study of Ukraine

Tamara Merkulova, Tatyana Bitkova. Opportunism and reciprocity in economic behavior: "Public Goods" game results - case study of Ukraine // Tradition and new horizons: towards the virtue of responsibility. Proceedings of the Fifth International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE) (World Congress 2012, July 11-14) / editors: Boleslaw Rok, Julita Sokolowska. - Kozminski University, Warsaw, Volume II, 2012. - p. 261-272 (ISBN 978-8389437-50-1)

Modelling of the Influence of Energy-Saving Technologies on the Economic Development of the Industrial Region

Tamara V. Merkulova, Ganna V. Makarkina. Modelling of the Influence of Energy-Saving Technologies on the Economic Development of the Industrial Region // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / за ред. О. Ю. Чубукової, Л. І. Антошкіної, Н. В. Геселевої. - К.: ВД «Стилос», 2012. - С. 21-24

Моделирование влияния финансовых рынков на оценку устойчивости коммерческого банка

Меркулова Т. В., Ковпак Е. А. Моделирование влияния финансовых рынков на оценку устойчивости коммерческого банка // Вісник економіки транспорту і промисловості №37 (збірник науково-практичних статей), - Х, 2012 - С.56-60. Входить до переліку фахових видань. Постанова ВАК України №1-05/4 від 14.10.09р. (бюлетень №11 за 2009р. Перелік 7)

Моделирование взаимодействия кредитного рынка и рынка пенсионного страхования

23. Меркулова Т. В. Моделирование взаимодействия кредитного рынка и рынка пенсионного страхования // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ» № 2, 2012. - С. 37-40.

Эволюционные процессы в экономике: моделирование динамики макрогенераций

Меркулова Т. В., Кононова Е. Ю. Эволюционные процессы в экономике: моделирование динамики макрогенераций // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика: монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. - Х.: ФЛМ Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. - С. 79 - 90.

Общественные блага и сотрудничество: эксперименты и результаты

Меркулова Т. В. Общественные блага и сотрудничество: эксперименты и результаты // Институциональные проблемы эффективного государства: монография / Под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. - Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. - С. 149 - 160.

Развитие электронного правительства в Украине на фоне мировых тенденций

Меркулова Т. В., Кононова Е. Ю. Развитие электронного правительства в Украине на фоне мировых тенденций // Институциональные проблемы эффективного государства: монография / Под ред. В. В. Дементьева,
Р. М. Нуреева. - Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. - С. 355 - 369

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13