ua / en

Вітаємо випускників спеціальності «Прикладна економіка» з успішним захистом дипломних робіт магістрів!

Усі випускники продемонстрували високі знання у професійні сфері, а також володіння інструментарієм економіко-математичного моделювання. Колектив кафедри пишається успіхами наших випускників та бажає їм плідної професійної діяльності!

master-epz-2016.JPG

Анотації дипломних робіт магістрів очної групи

Гордієнко Є.А. Оцінка економічної ефективності інвестицій із застосуванням інструментарію нечітких множин (керівник: доцент, к.е.н. Ковпак Е.О.).
У даній роботі проведений аналіз економічної ефективності інвестиційного проекту за допомогою методів нечіткої логіки. Розраховані класичні показники ефективності. У пакеті MATLAB побудовано комп'ютерну модель нечіткого виводу та застосовано її для аналізу обраних інвестиційних проектів.
Ключові слова: нечітка логіка, нечіткі правила, інвестиційний проект, Fuzzy Logic Toolbox.

Гришунін В.В. Аналіз інвестиційної привабливості банків України (керівник: к.т.н., доцент Лубенець С.В.).
Розкрито сутність інвестиційної привабливості банків, розглянуто сучасні економіко-математичні методи й моделі та можливості їх використання для оцінки інвестиційної привабливості. Для моделювання інвестиційної привабливості банків України найбільш вдалою визначено інтегрально-рейтингову оцінку. Розрахунок вагових коефіцієнтів здійснювався за правилом Фішберна, побудова узагальненого показника  виконувалась за допомогою функції бажаності Харрінгтона. На основі шкали бажаності створено рейтинг інвестиційної привабливості банків України.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, функція бажаності Харрінгтона, правило Фішберна, стимулятори.

Колесник К. В. Вплив механізму рефінансування на прибутковість банківського сектору України (керівник: д.е.н., проф. Меркулова Т.В.).
У дипломній роботі розкрита сутність таких понять як прибуток комерційного банку, міжбанківські кредити; проведено аналіз показників прибутковості і ліквідності в цілому по банківській системі та по окремим групам банків; вивчено досвід зарубіжних країн у використанні політики рефінансування. Простежено и обґрунтовано взаємозв'язок між наданими НБУ комерційним банкам кредитами рефінансування та їх прибутковістю, між рефінансуванням і ліквідністю; між рефінансуванням, залишком коштів на коррахунках та зміною міжбанківського курсу валют.
Ключові слова: рефінансування, банківська система, НБУ, ліквідність, прибутковість.

Куденцова У. В. Розробка інноваційного проекту для підприємства коксохімічної промисловості (керівник: доцент, к.е.н. Кононова К. Ю.)
У дипломній роботі проаналізовано ринок коксохімічної галузі, виявлено особливості функціонування коксохімічних підприємств України. Розроблено  проект для підприємства коксохімічної промисловості, який пов'язаний з випуском інноваційного продукту. Проаналізовано необхідний час виконання та ресурсне навантаження на проект. Розглянуто фінансові показники проекту. Визначено термін окупності, прибутковість та інвестиційна привабливість проекту.
Ключові слова: технологія управління проектами, інновації, коксохімічне підприємство, пекопласт, мережевий граф, інвестиції.

Лаврик Я.С.Прогнозування пасажирських перевезень різними видами транспорту (керівник: д.е.н., проф. Меркулова Т.В.).
В роботі досліджено сучасний стан та перспективи розвитку пасажирських перевезень автомобільним, залізничним, авіаційним та водними видами транспорту. Для кожного виду транспорту оцінено класичну модель часового ряду пасажирських перевезень та модель Хольта-Уінтерса. Розроблено щомісячні прогнози пасажирських перевезень на кінець 2015 р.
Ключові слова: часовий ряд, прогнозування, пасажиропотік, транспорт, модель Хольта-Уінтерса, мультиплікативна модель часового ряду.

Нестеренко Я.В. Аналіз інноваційного розвитку регіонів України (керівник: к.е.н., доц. Ковпак Е.О.).
У роботі проведений аналіз рівня інноваційного розвитку України на підставі рейтингу Global Innovation Index 2015. Проведено ранжування регіонів України на підставі показників їх інноваційної активності та на підставі використання об'єктів права інтелектуальної власності, раціоналізаторських пропозицій, придбання та передачі нових технологій в 2014 році. Серед регіонів України  виявлено кластери з найвищими, середніми та низькими показниками інноваційного розвитку. Регіони України віднесено до кластерів з високим та низьким рівнями впровадження в діяльність підприємств інноваційних продуктів і процесів.
Ключові слова: інноваційний розвиток, Глобальний індекс інновацій, ранг регіону, кластеризація, карти Кохонена.

Слободенюк. О. О. Аналіз проектів організації діяльності в сфері фітнес послуг. (кер.: к.е.н., доц. Т.В. Біткова).
У роботі розглянуті основні види фітнес комплексів. Наведено вимоги для створення фітнес комплексу. Проаналізовано особливості формування цін на фітнес послуги. Організовано комплекси робіт зі створення фітнес центру. Розроблено мережеві моделі в MS Project. Проведено аналіз ефективності проектів.
Ключові слова: фітнес комплекс, фітнес центр, фітнес клуб, фітнес зал, дохід, оренда, площа.

Ярмолатій І.О. Оцінка економічної ефективності інвестицій у виробництво комбікормів (керівник: к.е.н., доц. Ковпак Е.О.)
У роботі проаналізовано ринок комбікормів України. Досліджено зміст діяльності комбікормового заводу, розглянуто основні критерії ефективної діяльності. Приведений аналіз фінансово-господарської діяльності на прикладі підприємства ПАО «ХКЗ». Складено перелік і зроблена оцінка капітальних інвестицій, операційних потоків щодо впровадження 2 лінії по виробництву комбікормів. Розраховано класичні показники ефективності інвестиційного проекту: чиста поточна вартість проекту, внутрішня норма прибутковості і дисконтований період окупності. Додатково розраховано показники ефективності діяльності підприємства без впровадження інвестиційного проекту. На основі отриманих результатів зроблено висновок щодо рівня ризику інвестування коштів у запропонований проект.
Ключові слова: економічна ефективність, інвестиційний проект, поточна вартість проекту, внутрішня норма прибутковості, дисконтований період окупності, рівень ризику проекту, автотранспортна компанія.

 Анотації дипломних робіт магістрів заочної групи

Бєлікова Ю.О. Моделі оптимізації збутової політики торгівельного підприємства (керівник: к.т.н., доцент Євстрат Д. І.).
У роботі розглянуті питання оптимізації збутової політики торгового підприємства. Вивчено теоретичні аспекти ціноутворення, функції, види і структура цін, завдання, політика і етапи ціноутворення. Проведено аналіз моделей оптимізації цін та асортименту товарів, планування їх закупівель і збуту. Представлені моделі продажів і прибутку торговельного підприємства.
Ключові слова:оптимізація збутової політики, торговельне підприємство, оптимізація цін, асортимент товарів, модель, моделювання.

Гріньов Р.О. Оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб: порівняльний аналіз України та країн Євросоюзу (керівник: д.е.н, проф. Меркулова Т.В.).
У даній роботі розглянуті загальні та специфічні риси в оподаткуванні особистих і корпораційних доходів в Україні та європейських країнах на основі порівняльного аналізу основних правил і тенденцій цих видів податків. Проаналізовано податкові реформи в Україні в контексті світових тенденцій еволюції податкового регулювання і оподаткування доходів.
Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, корпораційний податок, податкове навантаження, ставка податку, податкова реформа.

Дек А. О. Прогнозування фінансових рядів за допомоги штучної нейронної мережі (керівник: к.е.н., доцент Кононова К.Ю.).
Розглянуто методи прогнозування фінансових часових рядів, проведено аналіз стрічок новин як джерела даних для побудови нейронної мережі, автоматизовано процес отримання економічної інформації із новин, проведено порівняльний аналіз різних архітектур нейронних мереж і обрано оптимальну конфігурацію для прогнозування ціни акцій компанії або значення фондового індексу. Для отримання інформації, необхідної для навчання нейронної мережі і подальшого прогнозування було створено скрипт у програмному середовищі MATLAB Simulink, що аналізує новини по компанії спираючись на словник позитивних та негативних з економічної точки зору слів. Для отримання історичних даних по котуванням акцій використовувався сервіс YAHOO Finance. Створена нейронна мережа і скрипт дозволяють робити прогнози ціни акцій на наступний день з похибкою 2,15%.
Ключові слова: нейронна мережа, котування акцій, фондова біржа, ціна закриття, прогноз, семантичний аналіз.

Клименко М.М. Застосування алгоритмів розв'язання транспортної задачі до аналізу логістичних проблем агробізнесу в Україні (керівник: к.е.н., доц. Забуга С.І.).
Розкрита сутність логістики, як задачі лінійного програмування, розглянуто класичну транспортну задачу, розглянуто методи побудови первинного плану та його оптимізації. Для вирішення актуальних транспортних проблем для України на даний час, розглянуті транспортні задачі специфічного типу та шляхи їх оптимізації. Для перевірки теоретичних знань проведена робота з оптимізації перевезень на прикладі торгової фірми при різних умовах. Проведений аналіз розв'язання класичної транспортної задачі та транспортної задачі специфічного типу, результатом якого було зменшення витрат на транспортування, відповідно, збільшення прибутку торгової фірми.
Ключові слова: транспортна задача, заборонені маршрути, метод потенціалів, оптимальний план перевезень, витрати на транспортування, обмеження на маршрутах.

Лиманюк О.С. Аналіз інвестиційної привабливості регіону (керівник: д.е.н., проф. Носова О.В.). Розкрита сутність інвестиційної привабливості регіону, розглянута проблема підвищення ефективності інвестиційної діяльності, проаналізовані методи оцінки інвестиційної привабливості регіону, проведено порівняльний аналіз інвестиційного клімату. Аналіз дозволив визначити шляхи підвищення ефективності інвестування та забезпечення оптимального формування інвестиційно-привабливого клімату в регіоні. Ключові слова: інвестиційна привабливість регіону, інвестиційний клімат, іноземні інвестиції, інвестиційний ризик.

К.А. Манахов. Системно-динамічний підхід до аналізу ефективності використання енергоносіїв, які відновлюються (керівник: к.е.н., доцент Кононова К.Ю.).
Робота присвячена аналізу використання відновлювальних джерел енергії, методом побудови системно - динамічної моделі , а також її практичного застосування для подальшої стратегії впровадження відновлювальних енергоносіїв.
Ключові слова: моделювання, відновлювальні джерела енергії, енергетична модель, системна-динаміка, Vensim.

Ноздрічкіна Є.С. Прогнозування цін на енергоносії з використанням методів аналізу часових рядів (керівник: доцент Кононова Є.Ю.)
Розглянуто сучасний стан ринку енергоносіїв, проведено аналіз показників видобутку, споживання, запасів і забезпеченості ринків природного газу, кам'яного вугілля та нафти. Описуються основні етапи еволюції світового ринку нафти з метою виявлення найбільш важливих періодів, що вплинули на формування ринку, оцінюється, як змінювалися домінуючі системи ціноутворення на ринку і способи моделювання цін з часом. Для прогнозування цін на нафту було обрано методологію Бокса-Дженкінса, розглянуто принцип прогнозування цін в нафтогазовому секторі з використанням факторних моделей та нейронних мереж (хвильова теорія Еліота)
Ключові слова: прогнозування цін, ринок енергоносіїв, ARIMA-модель, нафта Brent.

Пилипенко А.О. Аналіз макроекономічних пропорцій України за допомогою таблиць «витрати - випуск» (керівник: д.е.н, проф. Меркулова Т.В.).
У роботі представлені результати аналізу за наступними напрямками: міжгалузеві пропорції валового продукту та їх динамика; вартісні пропорції валового продукту та їх зміни за видами діяльності; зарплатоємність продукції та її зміни за видами діяльності. Розглянута модифікація моделі «витрати - випуск» з урахуванням доходів і податків і представлено приклад розрахунків за моделлю.
Ключові слова: таблиця «витрати-випуск», модель міжгалузевого балансу, матеріалоємкість продукції, зарплатоємність продукції, міжгалузеві пропорції валового продукту.

Пономарьова Г.С. Аналіз споживчого попиту на продукцію підприємства харчової промисловості (керівник: к.е.н., доцент Ковпак Е.О.).
Робота присвячена аналізу споживчого попиту та прогнозуванню обсягів споживання пива. 53 міста кластеризовано за такими критеріями споживання пива: обсяги споживання, переважні цінові категорії, вподобання щодо типу упаковки. Розроблено моделі прогнозування обсягів продажу за допомогою регресій з фіктивними змінними, авторегресії, методів подвійного експоненціального згладжування та моделі Хольта-Уінтерса.
Ключові слова: попит, пивоварна компанія, обсяг споживання, кластеризація, прогноз, регресійні моделі, адаптивні моделі часових рядів.

Почернін О.О. Моделювання ланцюга постачань в умовах бездефіцитної торгівлі (керівник: к.е.н., доц. Акулов М.В.)
У роботі розглядається коло питань, пов'язаних з сучасними проблемами ланцюгів постачань і застосуванням технологій мультиагентного моделювання для їх вирішення. В роботі представлено аналіз сучасних засобів моделювання ланцюгів постачань; огляд мультиагентних систем, які застосовуються для моделювання логістичних систем. За допомогою програмного комплексу РМДЗ булі проведені експерименти з метою аналізу впливу параметрів логістичної системи и зовнішнього середовища на дефіцит запасів товарів в системі. Представлено аналіз результатів експериментів.
Ключові слова: управління запасами, логістична система, ланцюг постачань, мультиагента модель, дефіцит запасів.

Савченко Я.С. Прогнозування обсягів продаж продуктів харчування (керівник: к.е.н., доц. Ковпак Е.О.).
У роботі проведений аналіз сучасних умов та перспектив діяльності в галузі харчової промисловості України. Проведено аналіз предмета та економічних результатів діяльності підприємства харчової промисловості (на прикладі компанії «Тайфун-2000»). Було аналізовано динаміку продажів продуктів харчування по асортиментних позиціях компанії «Тайфун-2000». Побудовано прогноз обсягів продажу продуктів харчування за допомогою адаптивних моделей тимчасових рядів та за допомогою нейро - нечіткої моделі. Було виявлено оптимальний метод для прогнозування обсягів продажу продуктів харчування.
Ключові слова: ринок FMCG, аналіз динаміки продажів, моделі тимчасових рядів, нейрон-нечіткі моделі.

Соколова Н.С. Аналіз споживчої корзини на прикладі мережі супермаркетів (керівник: доцент, к.е.н. Кононова К.Ю.).
У дипломній роботі проаналізовано ринок супермаркетів, виявлені способи формування асортименту та проблеми споживчого вибору. Проведено аналіз споживчого кошика на прикладі мережі супермаркетів. Визначені найсильніші правила асоціацій для всієї мережі супермаркетів. Проведено аналіз послідовностей для супермаркету, асортимент якого відрізняється від інших. Приведені рекомендації щодо впровадження проекту. Оцінений потенційний економічний ефект від впровадження аналізу.
Ключові слова: мережа супермаркетів, аналіз споживчого кошика, аналіз послідовностей, споживча поведінка.

Сосновська О. Ю. Аналіз моделі динаміки капіталу комерційного банку з урахуванням випадкових факторів (керівник: д. ф.-м. н., проф. Янцевич А. А.).
Було розглянуто модель еволюції депозитів банку з урахуванням випадкового характеру зміни відсоткових ставок за кредитами та депозитами. У випадку їх нормального розподілу показано, що при маленьких дисперсіях середнє зростання депозиту таке ж, як і у детермінованому випадку, однак із зростанням дисперсій з плином часу спостерігаються значні розбіжності в характері зміни депозиту у порівнянні з детермінованим випадком.
Ключові слова: модель швидкого зростання банку, відсоткова ставка за кредитами, відсоткова ставка за депозитами, власний капітал банку.

Танасичук Г.С. Взаємозв‘язок показників економічного розвитку та довіри (керівник: д.е.н., проф. Меркулова Т.В.).
В даній роботі розкрито сутність поняття довіри, розглянуті способи його вимірювання, проаналізовано стан міжособистісної та інституційної довіри в різних країнах, у тому числі і в Україні, також проаналізовано вплив індексів довіри на зростання економічних показників, таких як ВВП, HDI і описані аналітичні моделі довіри, у тому числі представлена симуляція моделі деГрута.
Ключові слова: показники довіри, вимірювання довіри, міжособистісна довіра, інституційна довіра, модель деГрута, баєсівська модель.

Шевченко Н.А. Моделювання кредитних ризиків комерційного банку (керівник: доц. Євстрат Д.І.).
Розкрита сутність проблем банківської системи України стосовно кредитоспроможності позичальників (фізичних та юридичних осіб) та проблем кредитного портфелю комерційного банку. Описаний алгоритм побудови економіко-математичної моделі множинної лінійної регресії для оцінки кредитного портфелю комерційного банку. Проведений аналіз кредитного портфелю - важливий елемент при розрахунку кредитного ризику банку за допомогою пакету "Нейронні мережі" програми STATISTICA Neural Networks (SNN). За допомогою SNN виконаний розподіл аплікантів банку на тих, кому буде наданий кредит, і тих, кому буде відмовлено у видачі кредитних коштів. Також було використано методику нейронних мереж для оцінки кредитоспроможності юридичних осіб та був розрахований економічний ефект від впровадження скорингу.
Ключові слова: банківська система, кредитоспроможність, кредитний портфель, SNN, нейронна мережа, економіко-математична модель, скоринг.

Шостя Л. О. Аналіз та прогнозування фінансово-економічних показників комерційного банку (керівник: д.е.н., доц. Забуга С.І.).
Розглянуто методологію комплексного фінансово-економічного аналізу діяльності комерційного банку, досліджено особливості фінансового аналізу та розкрито сутність коефіцієнтного аналізу фінансових результатів діяльності комерційного банку. Сформовано інформаційну базу дослідження для прогнозування процентного та комісійного доходу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на майбутній період. Перевірено визначений для дослідження ряд динаміки на наявність тренду методом перевірки різниці середніх рівнів, методом Фостера-Стюарта, методом рангової кореляції. Підтверджено наявність тренду. Для прогнозування обрано адаптивну модель Брауна та метод ковзної середньої. Для кожної моделі розраховано: коефіцієнт кореляції та показники F-статистики. Всі обрані моделі адекватні. Побудована економіко-математична модель оптимізації валютного резерву комерційного банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в умовах ризику. Визначено кількість валюти кожного виду, яка забезпечить найбільшу цінність валютного резерву ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у майбутньому періоді.
Ключові слова: фінансово-економічний аналіз, коефіцієнтний аналіз, тренд, методи прогнозування, оптимізація, валютний резерв, ризик.

« назад