ua / en

Вітаємо випускників спеціальності «Економічна кібернетика» з успішним захистом дипломних робіт магістрів!

Відбувся захист магістерських дипломних робіт зі спеціальності «Економічна кібернетика». Усі випускники продемонстрували високі знання у професійні сфері, а також володіння інструментарієм економіко-математичного моделювання. Колектив кафедри пишається успіхами наших випускників та бажає їм плідної професійної діяльності!


Анотації дипломних робіт магістрів

master-cyb-2016.jpg


Атанасов Р. А. Моделювання стійкості логістичної системи підприємства металопрокатного виробництва (керівник: к.ф-м.н., доц. Ніколаєва О. Г.).
Розглянуто особливості формування логістичної системи підприємства металопрокатного виробництва, визначено поняття стійкості логістичної виробничо-збутової системи (ВЗС), проаналізовані методи та моделі дослідження стійкості функціонування ВЗС. Із використанням класичної теорії автоматичного управління (ТАУ), побудовано та досліджено на стійкість ВЗС металопрокатного підприємства. Дослідження стійкості функціонування логістичної виробничо-збутової системи проводилося за трьома критеріями: алгебраїчний критерій Гурвіца, критерій Льєнара-Шипара, критерій Рауса.
Ключові слова: логістична система, ВЗС, стійкість функціонування системи, математичний апарат ТАУ, критерії стійкості.

Бадлак М.В. Використання комплекснозначних виробничих функцій для макроекономічного аналізу (керівник: к.ф.-м.н., доц. Ніколаєва О.Г.).
Дано характеристику тенденцій та економічного розвитку України і Європейського Союзу. Розглянуто динаміку валового внутрішнього продукту України з 2001 р. і Європейського Союзу з 2000 р. до 2014 р. Розкрито сутність «комплекснозначної економіки». Використано апарат теорії комплекснозначних функцій для моделювання динаміки ВВП, оцінено параметри лінійної та степеневої виробничих функцій комплексного аргументу для економіки України та Європейського Союзу. Проведено порівняння отриманих моделей з виробничими функціями дійсного аргументу.
Ключові слова: ВВП України, ВВП ЄС, комплекснозначні виробничі функції, комплекснозначна економіка, виробничі функції.

Воробєй Ю.С. Моделювання діяльності підприємства масового обслуговування (на прикладі колл-центру) (керівник: к.е.н., доцент Кононова К. Ю.).
Дипломна робота присвячена розробці імітаційної моделі роботи КЦ компанії ВАТ «Textil Ukraine» в пакеті імітаційного програмування «ARENA», розробленої на основа статистичних даних про обслуговування вхідних заявок. Описано ринок КЦ України, проаналізовано діяльність КЦ компанії ВАТ «Textil Ukraine», проведено аналітичне моделювання функціонування КЦ компанії як системи масового обслуговування. На основі зібраних теоретичних даних побудована базова імітаційна модель, а також її модифікація з урахуванням деталізації замовлень по країнах, категоріям. Аналіз моделювання показав, що побудована імітаційна модель може бути використана для оцінки навантаження на ресурси КЦ і виявлення «вузьких» місць в обробці замовлень.
Ключові слова: СМО, КЦ, дискретна імітація, ARENA.

Галушка В.Є. Економетричне моделювання динаміки туристичних потоків (керівник: к.ф.-м.н., доцент Ніколаєва О.Г.).
Розв'язано науково-прикладну проблему моделювання складових туристичної галузі, а саме: виконано економетричний аналіз динаміки туристичних потоків України та Харківської області, розраховано коефіцієнти залежностей туристичних показників від факторів доходу і параметрів туристичної дестинації. За допомогою регресійної моделі оцінено вплив розвитку інформаційної економіки на туристичну галузь в цілому. Отримані результати проведених розрахунків підтверджують високу адекватність та точність розроблених моделей складових туристичної галузі, ефективність прийняття рішень на основі моделювання процесів туристичної галузі.
Ключові слова: дестинація, інформаційна економіка, регресійно-кореляційні моделі, туристичні потоки.

Гришаєв Р.Ю. Використання методів нечіткої логіки в ціноутворенні на автомобільному  ринку (керівник: к.е.н., доцент Кононова К.Ю.).
Розглянуто загальні фактори впливу на ціну нового та потриманого автомобіля. Проаналізовані сучасні тенденції галузевого середовища. Для визначення ціни нового та потриманого автомобіля на основі технічних характеристик і сформованого ринкового рівня цін застосовані методи нечіткої логіки. Запропоновано реалізацію моделей ціноутворення в середовищі Matlab. Аналіз результатів моделювання дозволив визначити оптимальний алгоритм розробки системи нечіткого виводу для вирішення завдання ціноутворення в заданих умовах.
Ключові слова: функція приналежності, система нечіткого виводу, лінгвістична змінна, фазифікація, гібридна нейронна мережа.

Журавель К.О. Моделювання діяльності ІТ-відділу підприємства (керівник: к.е.н., доцент Кононова К.Ю.).
Дана дипломна робота присвячена розробці імітаційної моделі діяльності IT-відділу підприємства з обробки запитів користувачів на комп'ютерно-інформаційне обслуговування, розробленої на основі статистичних даних про обслуговування заявок, шо надходять. Описано основні поняття і принципи методології ITIL / ITSM, проаналізовано діяльність комп'ютерно-інформаційного відділу компанії ПрАТ «Філіп Морріс Україна», проведено імітаційне моделювання функціонування компанії як системи масового обслуговування. На основі зібраних даних проведений реінжиніринг досліджуваного процесу, а також розроблена система заходів щодо оптимізації комп'ютерно-інформаційного обслуговування бізнес-користувачів.
Ключові слова: СМО, імітація, комп'ютерно-інформаційне обслуговування, ITIL, ITSM, Business Studio.

Кутерещіна А.О.Розробка моделей прогнозування індексу ПФТС (керівник: к.е.н., доцент Ковпак Е.О.).
Проаналізовано стан біржової діяльності в Україні. Виявлена роль біржових індексів для розробки прогнозів на фондовому ринку. За допомогою адаптивних моделей часових рядів розроблено моделі щомісячних значень індексу ПФТС. Розроблені нейро-нечіткі моделі для прогнозування щомісячних та щоденних значень індексу ПФТС. Пропонуються моделі прогнозування щоденних значень індексу ПФТС на основі авторегресії та авторегресійної моделі проінтегрованого ковзного середнього.
Ключові слова: індекс ПФТС, прогнозування, експоненціальне згладжування, моделі Брауна, нейро-нечітка модель, авторегресія, АRMA.

Меркулова А.А. Управління персоналом на підприємстві високотехнологічного виробництва (керівник: к.е.н., доцент. Біткова Т.В.).
У роботі аналізуються проблеми управління персоналом на підприємстві високотехнологічного виробництва. Розглянуто методи управління персоналом та особливості їх реалізації в управлінні трудовими ресурсами конкретного підприємства. Проаналізовано досвід застосування імітаційного моделювання для відображення динаміки персоналу заводу та його навантаження. Розроблена і реалізована в середовищі Vensim системно-динамічна модель для відображення динаміки персоналу заводу, проведено комп'ютерні експерименти.
Ключові слова:системно-динамічна модель, управління персоналом, комп'ютерний експеримент.
 
Палєхіна А.О. Використання інформаційних технологій в маркетингу (керівник: д.е.н., проф. Меркулова Т.В.).
Розкрита сутність інформаційних технологій, їх використання у сфері маркетингу, проаналізовано шляхи розвитку підприємства, методи поширення інформаційних технологій. Також було розглянуто розвиток інформаційних технологій з їх започаткування і застосування. Більш детально розглянуті засоби просування підприємства при створенні інтернет-магазину, стратегії просування для напрацювання бази клієнтів і збільшення прибутку від електронної системи замовлень. Як приклад був обраний відомий український інтернет-магазин Розетка, який вже багато років працює на ринку і пережив достатньо змін, які й були досліджені.
Ключові слова: інформаційні технології, інтернет-магазин, пошукова оптимізація сайту, стратегії просування підприємства, системи відстеження результату.

Пономарьова Є.О. Моделювання діяльності підприємства харчової промисловості (керівник: к.е.н., доцент Кононова К.Ю.).
Зроблено аналіз динаміки ринку вин України, аналіз конкурентної середи. Також проаналізована діяльність ТОВ «Shabo». Зроблено аналіз зовнішнього середовища підприємства, проведена оцінка мікросередовища потенціалу, та SWOT-аналіз ТОВ «Shabo». Розкрита сутність маркетингової стратегії та її видів. Зроблено аналіз особливостей формування маркетингової стратегії підприємства, розроблена маркетингова стратегія та заходи з її покращення. Розкрита сутність рекламної кампанії. Розроблена рекламна кампанія та розраховані витрати на її проведення у місці Харків та Харківській області. Побудована модель оптимізації рекламного бюджету та розрахована ефективність рекламної кампанії.
Ключові слова: маркетингова стратегія, SWOT-аналіз, рекламна кампанія, рекламний бюджет, модель оптимізації рекламного бюджету.

Савченко М.М. Оцінка фінансової стійкості комерційного банку(керівник: к.е.н., доцент Ковпак Е.О.).
Розглянуто структуру та функції банківської системи України. Представлено процедуру оцінки фінансової стійкості комерційного банку з використанням нечітких класифікаторів. Розроблено макрос для автоматизації експрес-оцінки в MS Excel. Оцінено фінансову стійкість у 2011-2015 рр. для ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».
Ключові слова: комерційний банк, фінансова стійкість, макрос, нечіткий класифікатор, фінансові коефіцієнти.

« назад