ua / en

Вітаємо з успішним захистом магістерських робіт

        Кафедра економічної кібернетики  та прикладної економіки щиро вітає випускників-магістрів спеціальності «Економічна кібернетика» з успішним захистом випускних робіт! Усі випускники продемонстрували гарні знання у предметної галузі, широку ерудицію у професійної сфері, добре володіння інструментарієм економічно-математичного моделювання, вміння його ефективно застосовувати для вирішення конкретних економічних проблем.

        Серед найкращих робіт цього року  - роботи Андрія Стадника та Максима Махотіна, яки отримали дипломи в відзнакою. Спільна наукова робота студентів Андрія Стадника та Сергія Сівіка «Моделювання міжгалузевих зв’язків в економіці України з урахуванням доходів населення», в якої було представлено окремі результаті їх магістерських робіт, отримала диплом третього ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2011 р.

         Колектив кафедри пишається успіхами наших випускників та бажає їм плідної професійної діяльності!
cybernetics-2011.jpg

Пропонуємо переглянути анотації магістерських дипломних робіт.

    С. О. Сівік. Розробка агрегованої моделі «витрати-випуск»: аналіз розвитку готельного сектору у структурі економіки України (керівник: д.е.н., проф. Т. В. Меркулова)

Магістерська робота містить 85 сторінок, 24 малюнків, 9 таблиць, 43 джерел літератури, 6 додатки.

Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів та висновків.

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, формулюються мета та задачі дослідження.

В першому розділі детально представлена теоретична частина досліджуваної галузі. Наведені приклади зарубіжного досвіду міжгалузевого моделювання.

В другому розділі проведено структурний аналіз економіки України. Виконано детальний огляд розвитку готельного сектору економіки України, проведена підготовка вхідних даних для моделі.

В третьому розділі виконана оцінка і аналіз параметрів моделі, побудована міжгалузева модель економіки України з включенням балансу доходів населення і проведені експерименти з моделлю.

Висновки містять основні результати роботи та пропозиції для покращення результатів.

Ключові слова: таблиця "витрати-випуск". доходи населення, економетрична модель, структурнийй аналіз. 

А.О. Стадник. Розробка агрегованої моделі витрати-випуск України: аналіз зовнішньоекономічного блоку (керівник: д.е.н., проф. Т. В. Меркулова)

Проаналізована та оцінена таблиця «витрати-випуск», товарна та географічна структура зовнішньоекономічного блокуза 2003‑2009 рр.. Розглянута діяльність міжнародного проекту Inforum та програмного забезпечення G. Розібрана структура міжгалузевої моделі національної економіки Туреччини TURKTiny. За допомогою програмного пакету G7 побудована модель TinyUkraineна основі таблиць «витрати-випуск» за 2003, 2008 та 2009 рр. Оцінені прогностичні можливості моделі та запропоновано напрями поліпшення моделі. Проведено два експерименти зі зовнішньоекономічним блоком моделі.

Ключові слова: TinyUkraine, зовнішньоекономічний блок, Inforum, витрати-випуск.

 

Р. Н. Медвідь. Прогнозування кон'юнктури ринку житлової нерухомості (керівник: ст.виклад. Е. О. Ковпак)

У роботі досліджуються особливості кон'юнктури і можливість прогнозування цінової ситуації ринку житлової нерухомості.

В якості основного інструментарію прогнозування в даній роботі виступає моделі множинної регресії. Для вибору факторів використані техніки кореляційного та кластерного аналізу. Для побудови моделей прогнозування цін на житлову нерухомість використані дані по м. Харкову.

Ключові слова: кон'юнктура, житлова нерухомість, множинна регресія, кластеризація.


Стукан О. К. Застосування економіко-математичних методів в системі бюджетування електропостачального підприємства (керівник: ст. викладач Ковпак Е.О.)

У роботі досліджуються особливості системи бюджетування електропостачального підприємства. Запропоновано економіко-математичні методи, що дозволяють оптимізувати витрачання грошових коштів у бюджетах майбутнього розрахункового періоду електропостачального підприємства. Побудовано моделі прогнозування обсягів споживання електроенергії споживачами електропостачального підприємства.

 Ключові слова: система бюджетування, електропостачальна підприємство, обсяг споживання електроенергії, прогнозування, економіко-математичні методи.

В. С. Бережний. Моделі формування громадської думки з застосуванням марківських процесів (керівник: доц. К. Ю. Кононова).

Об'єкт дослідження – процес формування думок.

Мета роботи - розробка моделі формування думок користувачів

соціальних мереж.

У роботі проведено аналіз тенденцій розвитку соціальних мереж,

досліджені моделі взаємодії користувачів різних соціальних

мереж, а також моделі формування думок користувачів всередині мережі.

Запропоновано комплекс моделей формування думок на основі Марковських процесів. Проведено ряд експериментів з моделлю, реалізованої за допомогою язика програмування C#.

Звіт про ДР: 70с., 24 рис., 1 табл.,  джерел 19, 1 додаток.

Ключові слова: соціальні мережі, формування думки, агент, матриця довіри, ланцюги Маркова.

 

М. С. Махотин. Використання методів експериментальної економіки в аналізі поведінки економічних агентів (керівник: д.е.н., проф. Т. В. Меркулова)

« назад