ua / en

Захист магістерських дипломних робіт - 2019!!!

Анотації дипломних робіт магістрів освітьної програм "Економічна кібернетика"

Рикота В. І. Моделі прогнозування динаміки UX та PFTS-індексів (керівник: к.е.н., доцент Ковпак Е. О.).
Для рядів значень індексів UX і PFTS запропоновано регресійні моделі залежності від ціни на нафту, золото та природній газ, курс долара США до гривні, NASDAQ Composite, індексу споживчих цін (ІСЦ), облікової ставки НБУ, значення FTSE 100 індексу. Для рядів індексів UX і PFTS порівняно прогнозні якості моделей часових рядів Хольта, Брауна, Хольта-Вінтерса, ARIMA, нейронних мереж, моделей експоненційного згладжування та GARCH. Розроблено точкові прогнози на кінець 2019 року.
Артебякін О.І. Оцінка економічної ефективності проекту енергосервісної компанії (керівник: к.е.н., доц. Ковпак Е.О.).
В роботі розкрито сутність, склад учасників, ризики, особливості укладання енергосервісного договору та етапи його впровадження. Запропоновано форму обліку показники скорочення витрат замовника в енергосервісному контракті. Розроблено детальний алгоритм оцінки економічної ефективності енергосервісного контракту для всіх його учасників. Показано порядок аналізу чутливості NPV замовника енергосервісного проекту та ЕСКО.
Кострінчук Д. О. Застосування геомаркетингового підходу до розміщення офісів (керівник: д.е.н., проф. Кононова К.Ю.).
Була розроблена модель для визначення найкращих точок розміщення офісів. В якості підходу був використаний геомаркетингових підхід, як інструменти реалізації підходу - алгоритми машинного навчання, зокрема алгоритми кластеризації. Була виявлено найкращий алгоритм для розв'язуваної задачі розміщення. На підставі обраної моделі були дані рекомендації про відкриття офісу туристичного агентства в місті Харків.
Нєстєрова Є. О. Моделі кредитного скорингу для комерційного банку (керівник: к.е.н., доц. Ковпак Е. О.)
Магістерська дипломна робота присвячена розгляду процедури оцінювання кредитоспроможності позичальника комерційного банку. В дослідженні показано процедуру визначення виду та оцінки параметрів логістичної регресії для кредитного скорингу. Для класифікації позичальників на надійних та ненадійних використано алгоритми класифікаційних дерев рішень та випадковий лісу. Моделі оцінено за допомогою інструментарію статистичного середовища R, реалізовано порівняльний аналіз якості моделей на підставі інформаційних крітеріїв.
Усачова А. С. Прогнозування фінансових показників з урахуванням поведінкових факторів (керівник: д.е.н., проф. Кононова К.Ю.).
У роботі запропонована модель прогнозування курсу акцій з урахуванням поведінкових факторів, в якості яких використані показники популярності пошукових запитів заданої тематики, отримані за допомогою інструменту Google Trends. Для дослідження було обрано 5 компаній різних секторів економіки: інформаційного та традиційного. Виявлено, що для компаній інформаційного сектора якість моделі істотно зросла за рахунок включення поведінкових факторів, в той час як для компанії переробного сектора значного поліпшення прогнозу не спостерігалося. Отримані результати свідчать про адекватність побудованих моделей і підтверджують доцільність використання показників популярності пошукових запитів для прогнозування.
Язикова К. Р. Моделювання пенсійних заощаджень з урахуванням поведінкових факторів (керівник: д.е.н., проф. Меркулова Т.В.).
Робота присвячена моделі індивідуальних пенсійних заощаджень, її реалізації з урахуванням поведінкових факторів. У роботі розглянуті наступні питання: огляд систем пенсійного забезпечення в країнах Європейського Союзу, аналіз сутності та етапів реформування пенсійного забезпечення в Україні, положення поведінкової економіки та застосування їх для аналізу пенсійних заощаджень, аналіз моделі індивідуальних пенсійних заощаджень з точки зору імплементації поведінкових факторів, параметризація моделі з урахуванням динаміки відповідних показників України, проведення експериментальних розрахунків та аналіз результатів.
Старчак І. В. Динаміка регіональних ринків житлової нерухомості в Україні (керівник: д.е.н., проф. Даніч В. М.).
Сутність роботи полягає в визначенні стану, тенденцій розвитку ринку нерухомості, вартості його об'єктів. Проаналізована динаміка за різними регіонами України, виявлені чинники, які зумовлюють цю динаміку.
Для побудування моделей була обрана: нейронна нечітка мережа в середовищі «matlab» та створення лінійної моделі багатофакторної регресії в середовищі «RStudio. Була розкрита сутність аналітичного методу побудування ієрархії при прийнятті рішення про купівлю об'єкта нерухомості.
Терела Є. В. Динаміка споживчих ринків в умовах дезінтеграційних процесів (керівник: д. е. н., проф. Даніч В. М.).
У роботі досліджено сутність споживчого ринку як соціально-економічної категорії, проаналізовано особливості аналізу його стану. Виявлено диспропорції в структурі споживчого ринку України. Обґрунтовано важливість регулярного дослідження споживчого ринку у сучасних умовах функціонування економіки країни. Сформовано та розраховано комплексний показник для оцінки динаміки продовольчої складової споживчого ринку - «продовольчий кошик». Проаналізовано регіональну динаміку споживчого ринку за даним показником із врахуванням як стабільних, так і кризових періодів його функціонування. Проаналізовано динаміку частини споживчого ринку України, що знаходиться у безпосередніх умовах дезінтеграції на прикладі м. Луганськ та зроблені висновки про причини виявлених тенденцій. Побудовано моделі для прогнозування вартості продовольчого кошику для України в середньому та м. Луганськ. Зроблені висновки про напрямки вдосконалення методології дослідження споживчого ринку, використаної у роботі.
Орлов Ф. І. Моделювання цін на легкові автомобілі в Україні (керівник: к.е.н., доц. Ковпак Е.О.)
Проаналізовано стан ринку легкових автомобілів та автомобільної промисловості в Україні. Виконаний збір даних, відбір та обробка факторів, що впливають на формування ціни легкового автомобіля на вторинному ринку. У ході дослідження було побудовано різні варіанти моделей із семи класів, що дозволило поєднати декілька найкращих моделей. Найбільш точні прогнозні результати були показані ансамблем моделей, що включає в себе модель випадкового лісу, градієнтний бустинг та нейронну мережу. На підставі обраної моделі було створено та продемонстровано роботу програмного забезпечення на мові програмування Python, що має інтерфейс користувача та виступає як експертна система.
Ріхтер Н.В. Економетричні моделі динаміки трудових ресурсів (керівник: к. фіз. -мат. наук, доцент Ніколаєва О.Г.).
Розглянуто сутність і особливості трудових ресурсів, їх сучасний стан в Україні. Досліджувались фактори, що впливають на зайнятість та безробіття. Для аналізу динаміки трудових ресурсів та взаємозв'язків факторів, які на них діють, застосовувалися моделі множинної регресії та трендові моделі. За допомогою трендових моделей, побудованих на статистичних даних України, отримані точкові та інтервальні прогнози для показників зайнятості, безробіття та міграції. Побудовані економетричні моделі зв'язку зайнятості з рядом макроекономічних чинників і оцінено вплив цих чинників на динаміку зайнятого населення.
Корсакова К.С. Аналіз податкового навантаження країн ЕС методами кластеризації (керівник: к.ф.-м.н., доцент Ніколаєва О. Г.)
В роботі розкрита сутність оподаткування, основні податкові надходження до бюджету країни. Досліджено і проаналізовано динаміку і структуру податкового навантаження Євроспільноти. Для аналізу були використані виробничо-інституціональні функції (ВІФ), та агломеративні методи кластерного аналізу, для цього застосовано програмне забезпечення на мові R. Проведено аналіз встановлених кластерів з точки зору наявних систем оподаткування, структури податкового навантаження, соціально-економічного рівня країни.
Погребняк А. С. Економіко-математичні моделі інклюзивної освіти (керівник: д.е.н., проф. Даніч В. М.).
В роботі розкрита сутність інклюзивної освіти та проведений докладний аналіз її розвитку в світі та Україні, що відображує необхідність моделювання процесів інклюзивної освіти. Для реалізації цієї мети використано графічне та імітаційне моделювання. Побудована концептуальна модель взаємозв'язку та взаємодії структур інклюзивної освіти, модель фінансування цієї системи та формальні моделі процесів інклюзивного навчання, що слугуватиме основою для побудови інформаційних систем і технологій навчання та сприятиме ефективності реалізації інклюзивного освітнього процесу.
Харченко Д.С. Моделювання ринку електронної комерції в Україні (керівник: д.е.н., професор Даніч В. М.).
Розкрито проблеми, пріоритетні напрямки і тенденції розвитку електронної торгівлі в Україні та світі. Показано можливості застосування економіко-математичного моделювання ринку електронної комерції на основі проведеного порівняльного аналізу і класифікації систем електронної торгівлі. Розроблено математичні моделі функціонування підприємств електронної комерції і цінової конкуренції між ними, а також модель конверсійної поведінки користувачів на сайтах електронної торгівлі. Обґрунтовано рекомендації щодо впровадження розроблених моделей у практику електронної торгівлі для підвищення економічної ефективності її розвитку та конкурентоспроможності.
Суржа Б. Р. Моделювання бізнес-процесів підприємства легкої промисловості (керівник: д. е. н., проф. Меркулова Т.В.).
У дипломній роботі розглянуті основні характеристики бізнес-процесів, підходи до їх моделювання, зроблено огляд основних програмних засобів. На прикладі підприємства легкої промисловості розроблена восьмирівнева модель бізнес-процесів підприємства (середовища «Business Studio»), яка націлена на поліпшення організації діяльності підприємства; складені карти всіх процесів, відображених в моделі; побудована імітаційна модель обробки замовлення від моменту його надходження до відвантаження товару (середовища «Anylogic»), яка може бути використана як інструмент планування і управління діяльністю підприємства.
Кондратенко В.М. Формування попиту на освітні послуги в умовах конкурентного ринку (керівник: д.е.н., проф. Даніч В.М.).
В роботі здійснено комплексний аналіз конкурентного ринку освітніх послуг здобувачів вищої освіти, проблем його моделювання. Пропозицією виступають такі елементи як володарні середньої освіти: випускники шкіл, інших навчальних закладів секторна регіону, які представлені як єдина соціально-економічна цілісність. Дані елементи формують тенденції і попит на освітні послуги вищих навчальних закладів і зосереджені навколо освітніх центрів регіонального секторна. При постановці проблеми виділено один з ключових чинників, який формує попит, - демографічна динаміка секторна. Динаміка досліджена завдяки аналізу статистичних даних про кількість народжених в певний рік, кількості учнів в деякому класі. Один з основних факторів, що показує зміну тенденції на попит освітніх послуг, визначено з аналізу частки вікової групи, яка переходить на наступний рік навчань до наступного вікового рівня, що дозволило прогнозувати кількість абітурієнтів (одиниць даної моделі, що впливають на попит і формують його). Модель побудована за допомогою апаратну математичної статистики і економічної інтерпретації фізичних законів збереження і рівняння безперервності. У першому розділені дано характеристики структури ринку освітніх послуг, розглянуто особливості теоретичних аспектів, які необхідно враховувати при моделюванні динаміки попиту на освітні послуги. Другий розділ присвячено параметрам моделі даних і побудові математичної моделі. Останній розділ присвячено аналізу загального вигляду моделі, оцінці параметрів і побудові прогнозну.
Петрова А.Ю. Моделювання динаміки курсу акцій міжнародних корпорацій (керівник: к.е.н., доц. Ковпак Е.О.).
Проведено моделювання курсу акцій міжнародних корпорацій акцій The Coca-Cola Company та PepsiCo із застосуванням фундаментального та технічного аналізу, а також інструментарію АRIMA (щомісячні, щотижневі та щоденні дані). Реалізовано алгоритм побудови АRIMA в середовищі R, проведено порівняльний аналіз та прогнозування за різними моделями. Результати моделювання матимуть не лише теоретичну, але і практичну цінність.
Болото Д.О. Аналіз макроекономічних пропорцій з використанням моделей «витрати -випуск» (керівник: д.е.н., проф. Меркулова Т.В.).
Робота присвячена аналізу таблиць «витрати-випуск» та використанню їх для моделювання та багатоваріантних розрахунків з метою аналізу макроекономічних пропорцій. Розглянута методологія побудови агрегованої таблиці «витрати-випуск», проведені розрахунки матриць прямих та повних витрат для України за 2015, 2016 та 2017. Аналіз вартісної структури продукції дозволив визначити рентабельність кожної галузі. Було проведено оцінку параметрів моделі з включенням балансу доходів домогосподарств. На прикладі розрахунків показано напрямки застосування моделі для дослідження впливу фіксованих виплат, оплати праці та фіксованого попиту на випуск та фонд споживання.
Останков М.І. Формування контингенту клієнтів консультативної фірми на ринку індивідуальних освітніх послуг (керівник: д.фіз.мат.н., проф. Янцевич А.А.).
Дипломна робота присвячена проблемі формування контингенту клієнтів-споживачів на ринку освітніх послуг. Для її аналізу пропонується застосувати моделі динаміки різних груп населення, які можуть бути клієнтами фірми, що надає освітні послуги. Розглянуто чинники, які впливають на поведінку різних груп клієнтів, канали взаємодії між ними, вірогідності переходів та модель динаміки груп у вигляді системи рівнянь. Обговорені напрямки застосування моделі на прикладі розрахунків на підставі експертної та статистичної інформації фірми, що надає освітні послуги.

« назад