ua / en

Вітаємо випускників спеціальності 051 Економіка освітніх програм «Економічна кібернетика» та «Прикладна економіка» з успішним захистом дипломних робіт магістрів!

Анотації дипломних робіт магістрів освітьної програм "Економічна кібернетика"

Скрипник А. А. Аналіз ринку споживчих товарів методами кластерного аналізу (керівник: д.е.н., проф Кононова К. Ю).
Описано основні методи кластерного аналізу, проведено аналіз ринку споживчих товарів в Україні. Проаналізована загальна інформація о реалізації та виробництві «Компанії А». Розглянуто основні методи кластерного аналізу та їх алгоритм рішення, зокрема такі методи як ієрархічний метод «дерева рішень», метод К-середніх, метод самоорганізуючих карт Кохонена. Проведено дослідження, які показують важливу роль математичного методу кластерного аналізу в досліджені ринку споживчих товарів. Побудовані моделі різними методами кластерного аналізу, та описані їх статистичні та змістові дані, проаналізовані отримані результати.
Ключові слова: Кластеризація, k-середні, самоорганізуючі карти Кохонена, ядро кластера, ринок споживчих товарів.

Гаркава А.О. Моделі прогнозування цін на криптовалюти (керівник: к.е.н, доц. Ковпак Е.О.)
Проведений аналіз видів криптовалют, оцінено наявність кореляційного зв'язку для цін на різні криптовалюти. Для рядів цін на Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, ZCash та Ripple побудовано альтернативні моделі прогнозування: прості регересії, дистрибутивно-лагові моделі, авторегресії, нейронні мережі та ARIMA-моделі. Здійснено порівняльний аналіз якості прогнозування за всіма отриманими адекватними моделями цін на криптовалюти.
Ключові слова: криптовалюта, кореляція, регресія, дистрибутивно-лагова модель, авторегресія, нейронна мережа, ARIMA, прогноз.

Шевченко Т.О. Моделювання інтегрованих показників глобалізації та евроінтеграції (керівник: доцент, к.ф.-м.н. Ніколаєва О.Г.).
Розкрита сутність глобалізації, інтеграції, розглянуто основні індекси, проаналізовані методи оцінки та основний інтегровані показники, що відображують ступінь глобалізації та євроінтеграції. Для побудови інтегрованих показників використан метод рейтингового оцінювання, проведена оцінка основних економічних показників, що характеризують процеси глобалізації та евроінтеграціх. Побудовані інтегровані показники дозволили проранжувати країни, визначити місце України в групі країн світу.
Ключові слова: глобалізація, інтеграція, індекс глобалізації, рейтингова система оцінювання, гравітаційна модель.

Голобородько Т.М. Ефективне використання сільськогосподарських угідь в Україні: аналіз та моделювання (керівник: д.е.н., проф. Меркулова Т.В.)

Розглянуто сутність поняття ефективності використання сільськогосподарських угідь, проаналізовано її показники на території України та Золочівського району Харківської області, розглянуто ряд моделей ефективного використання сільськогосподарських угідь та реалізовано модифіковану модель на статистичних даних України та Золочівського району Харківської області. Для моделювання було використано задачу лінійного програмування, а її розв'язок був здійснений за допомогою MS Excel, Matlab та мови програмування R.

Ключові слова: ефективне використання сільськогосподарських угідь, рілля, урожайність, прибуток, валовий збір, задачі лінійного програмування, сівозміна.

Шебеда Р. Є. Економетричні моделі показників сфери охорони здоров'я (керівник: д.е.н., Ніколаєва О.Г.)
Розкрита сутність охорони здоров'я та здоров'я нації, розглянуто реформу України в сфері охорони здоров'я, її причини та завдання. Досліджені фактори, що впливають на відрахування на охорону здоров'я, проаналізовано їх динаміку в різних областях країни. Для моделювання показників сфери охорони здоров'я використано методологію панельних даних та програмне забезпечення Stata, проведено оцінку параметрів для різних регіонів України. Аналіз результатів моделювання на підставі панельних даних дозволив на регіональному рівні визначити вплив основних факторів на фінансування охорони здоров'я та напрями реформуванні цієї сфери.
Ключові слова: охорона здоров'я, здоров'я нації, реформа охорони здоров'я, панельні дані, економетричне моделювання, «between», «within».

Міщенко Т.О. Використання двосекторних макромоделей для аналізу динаміки тіньового сектору економіки (керівник:доцент, к.ф.-м.н. Ніколаєва О.Г.).
Розглянуто різні погляди на сутність поняття «тіньова економіка», розглянуто структуру тіньової економіки, подано стислий огляд стану тіньової економіки в Україні. Подано огляд різних методів двосекторного моделювання тіньової економіки. Розглянуто модель динаміки тіньового та легального секторів економіки з очікуваннями на основі моделі Сарджента-Тарновського. Використано модель динаміки тіньового та легального секторів економіки з очікуваннями на основі моделі Сарджента-Тарновського для аналізу динаміки тіньового сектору України в 2000-2016 рр.
Ключові слова: тіньова економіка, рівень тінізації, двосекторні моделі, аналіз тіньового сектору.

Брагілевський Ю.О. «Зелене» зростання Харківської області: аналіз та моделювання (керівник: к. е. н., доцент Ковпак Е.О.).
Проаналізовано перелік показників, що можуть бути використані для моніторингу «зеленого» росту на регіональному рівні. Проведено аналіз показників «зеленого» росту Харківському регіоні за 2000-2017 рр. Запропоновано процедуру розрахунку комплексного показника рівня «зеленого» розвитку регіону на підставі нечіткої математики.
Ключові слова: «зелений» ріст, Харківська область, індикатор «зеленого» зростання, нечітка математика.


Гальчук Ю. В. Аналіз та оцінка ефективності утилізації відходів в Україні (керівник: д.е.н., проф. Меркулова Т.В.).
Описано основні методи поводження з відходами, проведено аналіз статистичної інформації щодо поводження з відходами в Україні. Розглянуто економіко-математичні моделі, пов'язані зі сферою захисту навколишнього середовища, зокрема, модель Леонтьєва-Форда та її модифікації. Побудовано задачу оптимізації для моделі Леонтьєва-Форда з урахуванням обмежень по прямим витратам. Знайдено оптимальне значення обсягів виробництва продукції з урахуванням обсягів знищення відходів. Проведено аналіз отриманих результатів.
Ключові слова: поводження з відходами, модель Леонтьєва-Форда, задача оптимізації, ефективність утилізації відходів.


Анотації дипломних робіт магістрів освітьної програм "Прикладна економіка"

Пімченко Н.В. Моделювання бізнес-процесу в сфері торгівлі за допомогою системи «ADONIS» (керівник: к.е.н., доц. Біткова Т.В.).
У роботі розглянуто основні поняття і визначення бізнес-процесу, проведено аналіз показників розвитку торгівлі в Україні та особливостей моделювання бізнес-процесів у сфері торгівлі; порівняно можливості і переваги програмних продуктів з моделювання бізнес-процесіві; побудовано модель бізнес-процесу з використанням пакету «ADONIS» та проведено оцінку результатів імітації.
Ключові слова: бізнес-процес, торгівля, імітація, Adonis.

Туманова Ю.Г. Використання логіт-моделей для вирішення завдань скорингу (керівник: к.е.н., доцент Ковпак Е.О.).
Розглянуто основні види скорингу та метрики для визначення якості скорингових моделей. Побудовано та оцінено параметри логістичної регресії, яка може використовуватися для кредитного скорингу комерційним банком. Реалізовано декілька методів відбору значимих змінних, оцінено параметри логіт-моделі, після чого проаналізовано якість відібраних моделей на тестовій, навчальній вибірці та при появі нових даних. Запропоновано алгоритм часткової автоматизації процесу побудови скорингової моделі в статистичному середовищі R. Запропоновано модель оцінки максимально можливої суми кредиту на основі інтеграції логіт-моделі з врахуванням умов платоспроможності майбутнього позичальника.
Ключові слова: скорингова система, логістична регресія, кредитний скоринг, прогноз імовірності дефолту, автоматизація скорингової системи.

Решитько Ю.В. Застосування засобів Excel для знаходження альтернативних рішень оптимізаційних економічних моделей (керівник: к.е.н., доц. Забуга С.І.)
Розглянуто теоретичні аспекти розв'язання оптимізаційних задач. Зроблено вибірку програмних продуктів, які можна використовувати для рішення задач подібного типу. Проаналізовано методи рішень оптимізаційних задач в MS Excel та представлено характеристику результатів. Представлено новий алгоритм пошуку альтернативних рішень оптимізаційних задач за допомогою над будови «Пошук рішень» та аналізу отриманих звітів в середовищі MS Excel. Перевірено алгоритм на прикладі розв'язання задач економічного змісту.
Ключові слова: оптимізаційні задачі, програмні продукти, середовище MS Excel, альтернативні розв'язки, надбудова «Пошук рішення»

Дашевська О. О. Оцінка економічної ефективності використання сонячних електроустановок в домогосподарствах (керівник: к.е.н., доц. Ковпак Е.О.).
Проведено аналіз поточного стану та перспектив альтернативної енергетики України. Запропонована автоматизована процедура розрахунку параметрів оснащення домогосподарства сонячними електроустановками в MS Excel. Оцінена економічна ефективність оснащення домогосподарства сонячною електроустановкою, враховуючи варіанти повного та часткового забезпечення потреб в енергоспоживанні домогосподарства.
Ключові слова: альтернативні джерела енергії, сонячна електроустановка, сонячні панелі, інвестиційні проекти, капітальні витрати, NPV, IRR, DPP.

Тараненко Л.Г. Застосування теорії інформаційних каскадів до моделювання поведінки економічних агентів (керівник: д.е.н., проф. Меркулова Т.В.).
Магістерська робота присвячена моделюванню поведінки економічних агентів в умовах інформаційних каскадів. Метою роботи є розширення базової моделі з урахуванням додаткових умов, її проектування і комп'ютерна реалізація; аналіз даних, отриманих за допомогою цієї моделі, та впливу нових параметрів на цільову функцію.
У роботі були визначені нові вимоги до моделі, нові фактори, які впливають на стадну поведінку агентів. За допомогою побудованої імітаційної моделі було проведено ряд експериментів, після чого отримані вихідні дані були проаналізовані за допомогою методів аналізу даних. Проведено перевірку з використанням дисперсійного аналізу та критерію Краскела-Уолліса.
Ключові слова: інформаційний каскад, фінансовий пузир, стадна поведінка, імітаційне моделювання, теорема Баєса.

Куц І. В. Проектування і просування сайтів комерційної спрямованості (керівник: д.е.н., проф. Даніч В.М.).
Метою роботи є виявлення і впровадження якісних безкоштовних або малобюджетних рішень для створення і просування веб-ресурсів (сайтів) Проектування і просування сайтів комерційної спрямованості на прикладі створення реального проекту з продажу цифрового продукту.
Результат - знайдені оптимальні методологічні та практичні підходи в реалізації малобюджетних проектів в e-commerce, а також спроектований і розроблений сайт комерційної спрямованості.
В ході виконання даної дипломної роботи були досліджена предметна область, етапи становлення і тенденції розвитку електронної комерції, розглянуті методи проектування, розробки і просування комерційних сайтів.
Ключові слова: електрона комерція, e-commerce, інтернет-магазин, комерційний сайт, просування сайтів.

Звонарьова О.Р. Оцінка і аналіз кадрового потенцціалу IT-компанії (керівник: к.е.н, доцент Кононова К.Ю.).
Об'єкт дослідження - процес господарської діяльності компанії «Zajno».
Мета роботи - визначення напрямків підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.
Предметом дослідження є засоби та методи підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.
Методи дослідження - метод аналізу і синтезу, дедукції, статистичного аналізу, метод порівняння, метод мережевого планування.
В роботі досліджено особливості господарської діяльності компанії «Zajno»; проаналізовані результати господарської діяльності та основні фінансово-економічні показники підприємства; проаналізовано стан трудових ресурсів підприємства; розроблено заходи щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів.
Практична значимість результатів роботи - запропоновані заходи щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів враховують особливості IT-галузі та забезпечують отримання додаткового прибутку, що свідчить про практичну можливість і економічну доцільність їх впровадження.
Ключові слова: підприємство, господарська діяльність, трудові ресурси, ефективність, аналіз, менеджмент проектів.

Колеснікова С.Р. Застосування системно-динамічного моделювання в управлінні ІТ-проектами (керівник к.е.н., доц. Біткова Т.В.).
У роботі розглянуто особливості управління IT-проектами і їх взаємозв'язок із бізнес-процесами (на прикладі компанії «Sun Dynamics»); проведено аналіз референтних моделей і побудовано базову системно-динамічну модель виконання ІТ-проекту у середовищі Vensim . Отримано результати контрольного прогону, проведено аналіз чутливості моделі.
Ключові слова: ІТ-проект, управління проектами, бізнес-процес, метод системної динаміки, референтна модель.

Гумірова Ю.С. Моделювання впливу демографічних процесів на економічне зростання: системно-динамічний підхід (керівник: к.е.н, доцент Біткова Т.В.).
У роботі розглядаються основні теорії впливу демографічних процесів на економічне зростання; проаналізовано динаміку демографічних показників в Україні і їх зв'язок з розвитком економіки; розглянуто референтні моделі та побудовано базову системно-динамічну модель, яку протестовано з використанням функцій Reality Check.
Ключові слова: системна динаміка, ВВП, демографічні процеси.

« назад