ua / en

Вітаємо випускників спеціальності «Прикладна економіка» з успішним захистом дипломних робіт магістрів!

Усі випускники продемонстрували високі знання у професійні сфері, а також володіння інструментарієм економіко-математичного моделювання. Колектив кафедри пишається успіхами наших випускників та бажає їм плідної професійної діяльності!

master-PE-2017.jpg

Анотації дипломних робіт

Василькова К.Ю. Фактори фінансової стійкості монопродуктової компанії (на прикладі підприємства харчової промисловості) (керівник: д.фіз.-мат.н., проф. Янцевич А.А.).
Сформована система зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на фінансовий стан підприємства. Резервовано фактор помилки в звітності під час обрання об'єкту дослідження. Проведено вертикальний аналіз, за допомогою якого вдалося визначити вплив окремих чинників на фінансовий стан підприємства з урахуванням специфіки функціонування та його типу. Застосовано горизонтальний аналіз, що показав динаміку досліджуваних фінансових показників за роками. Також проаналізована динаміку показників ділової активності, власного капіталу, ліквідності, майнового стану та фінансової стійкості, яка відображає цілісну картину фінансової діяльності і стану підприємства. Проведено аналіз фінансових результатів, що дозволив визначити найбільш раціональні способи використання ресурсів і сформувати структуру коштів підприємства. Сформовано та проведено аналіз за рядом моделей, що дозволили діагностувати ризик банкрутства у довгостроковій перспективі.
Ключові слова: економічна модернізація, фінансова діяльність, аналіз фінансової діяльності фінансова стійкість, економічний ризик банкрутства

Ворожка О.В. Прогнозування характеристик ринку зернових і зернобобових культур в Україні (керівник: к.е.н., доцент Ковпак Е.О.).
Проаналізовано стан ринку зернових і зернобобових культур в Україні. Для прогнозування щоденної оптової ціни на пшеницю на українській біржі запропоновано дистрибутивно-лагову модель та ARIMA-модель. Подібрані параметри моделі Хольта-Уінтерса для прогнозування середніх місячних цін реалізації зернових і зернобобових культур. Опробовано економеричну модель з гармоніками Фур'є для прогнозування обсягів виробництва зернових і зернобобових культур в Україні та в Барвінківському районі. Оцінено модель Хольта-Уінтерса для прогнозування щомісячного обсягу експорту зернових культур в Україні.
Ключові слова: аграрна біржа, зернові та зернобобові культури, дистрибутивно-лагова модель, ARIMA-модель, модель Хольта-Уінтерса, гармоніки Фур'є.

Дегтярьова Ю.О. Планування діяльності компанії в сфері громадського харчування (керівник: д.е.н., доцент Кононова К.Ю.).
Проаналізовано стан сфери громадського харчування в Україні. Обґрунтовано актуальність відкриття вегетаріанського кафе в місті Харків.
У середовищі MS Project за допомогою методу критичного шляху і методу оцінки та перегляду проектів PERT розроблено проект з відкриття вегетаріанського кафе. Необхідні ресурси розподілені і оптимізовані. Як результат отримана планова тривалість і вартість проекту.
Обґрунтовано актуальність оптимізації раціону та запропоновано відповідний сервіс в рамках послуг кафе. Побудовано математичну модель оптимізації вегетаріанського раціону. За допомогою пакета MS Excel виконано пошук рішення найбільш оптимального раціону, отримано кількісний результат у вигляді його вартості і складу. Отримані дані проаналізовані.
Ключові слова: громадське харчування, вегетаріанське кафе, критичний шлях, діаграма Ганта, метод PERT, оптимізація раціону, пошук рішення.

Денищенко В.О. Моделювання циклічності економічних показників з використанням спектральних методів (керівник: к. ф.-м. наук., доцент Ніколаєва О.Г.)
Розкрита сутність циклічності економічних показників, розглянуто причини та наслідки економічних циклів, проаналізовані методологічні підходи до аналізу та прогнозування. Для моделювання циклічності часових рядів об'ємів будівництва в Україні та ВВП США були використані методи АКФ, спектральний метод Фурьє - гармонік та сингулярний спектральний метод «Гусениця - SSA». Метод SSA дозволив отримати досить точні моделі, на основі яких були отримані прогнозні значення на 15 років вперед.
Ключові слова: економічний цикл, спектральний аналіз, метод Фурьє, гармоніка, метод «Гусениця - SSA».

Нескребта Н.О. Економічний аналіз діяльності підприємства із застосуванням регресійних моделей (керівник: к.е.н., доц. Євстрат Д.І.).
Розкриті теоретичні основи економічного аналізу діяльності підприємств, проаналізовані цілі, задачі, види економічного аналізу, розглянуті сучасні методи і методики проведення економічного аналізу діяльності підприємства. На прикладі ПАТ «Аграрний дім» була надана організаційно-економічна характеристика підприємства, проведений аналіз фінансової стійкості підприємства, аналіз рівня і динаміки фінансових результатів за даними звітності. На основі регресійних моделей з урахуванням фактору сезонності, моделей із застосуванням фіктивних змінних та мультиплікативної моделі були побудовані прогнози обсягів реалізації зернових культур підприємством на наступні періоди.
Ключові слова: економічний аналіз, регресійна модель, фінансова стійкість підприємства, мультиплікативна модель, фіктивні змінні, прогноз обсягів реалізації.

Андриєвська А.К. Податкове навантаження в Україні та країнах Євросоюзу: порівняльний аналіз (керівник: д.е.н, проф. Меркулова Т.В.).
Робота присвячена кількісним характеристикам податкового навантаження та їх співставленні в Україні і країнах Європи. Проведено огляд дефініцій та показників податкового навантаження; проаналізовано динаміку імпліцитних податкових ставок на споживання та труд в країнах Європи та проведено їх порівняння зі значеннями, які розраховані для України. Проведено порівняльний аналіз загального податкового навантаження та за податками на доходи. За допомогою карт Кохонена проведено кластеризацію країн Європи за показниками імпліцитних ставок.
Ключові слова: податкове навантаження, імпліцитна податкова ставка, податкові надходження, коефіцієнт варіації, карти Кохонена.

« назад