ua / en

Вітаємо випускників спеціальності «Економічна кібернетика» з успішним захистом дипломних робіт магістрів!

Відбувся захист магістерських дипломних робіт зі спеціальності «Економічна кібернетика». Усі випускники продемонстрували високі знання у професійні сфері, а також володіння інструментарієм економіко-математичного моделювання. Колектив кафедри пишається успіхами наших випускників та бажає їм плідної професійної діяльності!

master-EK-2017.jpg

Анотації дипломних робіт магістрів

Бочко Є. А. Моделювання попиту на ринках інформаційних продуктів (керівник: к.ф-м.н., доц. Ніколаєва О. Г. ).
Розкрита сутність інформаційного ринку, розглянуто його елементи та особливості, проаналізовані властивості попиту на інформаційні продукти та методи і моделі формування попиту на них. Для цього використано апарат нейронних мереж, метод сезонної декомпозиції, класичні моделі попиту та еволюційна модель «хижак-жертва» Лоткі-Вольтерра, які дозволили зробити висновки щодо об'ємів продажів операційних систем мобільних пристроїв та персональних комп'ютерів.
Ключові слова: інформаційний продукт, моделювання попиту, операційні системи.

Дзюба Д. А. Довіра і соціально-економічний розвиток: методи вимірювання та взаємозв'язок показників (керівник: д. е. н., проф. Меркулова Т. В.).
Розкрито дефініції поняття довіри та можливості її операціоналізації, розглянуто методи вимірювання довіри. Для оцінки характеру взаємозв'язків показників довіри і соціально-економічного розвитку використані методи кореляційного аналізу та на його основі побудована модель прогнозування індексу довіри для групи високорозвинених країн за допомогою алгоритму нейромережевого моделювання. Проведена оцінка довіри за допомогою експериментального методу на підставі експерименту Trust Game, для якого розроблено дизайн за версією Д. Берга. Проаналізовано результати експерименту у порівнянні із зарубіжними.
Ключові слова: довіра, індекс Джині, індекс людського розвитку, корупція, кореляція, нейромережеве моделювання, експеримент Trust Game.

Заплішко І.О. Планування і розробка бізнес-проекту створення рейтингового агентства (науковий керівник: доцент, к.е.н. Кононова К.Ю.).
Перед розробкою проекту було проаналізовано ринок, проведено SWOT-аналіз, обґрунтовано основну ідею проекту. Для реалізації проекта було обрано два інструментарії моделювання: метод критичного шляху та метод оцінки та перегляду проектів Перт. Основним програмним продуктом для відтворенням роботи обрано MS Project. Проект розроблено із 22 робіт, деякі з них мають розгалуження на під роботи. Було розраховано всі елементи задля здійснення проекту, розглянуті різні сценарії розвитку подій, розглянуті та оптимізовані альтернативні варіанти проекту. Для реалізації обрано один із варіантів проекту - форсування за допомогою понаднормових робіт. Було проведено економічний аналіз та розглянуто перспективи проекту.
Ключові слова: проект, рейтингове агентство, рейтинг, управління проектами, створення підприємства.

Правденко В. Ю. Порівняльний аналіз економічної ефективності інвестицій у приватне підприємництво (керівник: к.е.н., доцент Ковпак Е. О.).
Проаналізовано динаміку діяльності суб'єктів господарювання в Харківській області. Виявлено напрями діяльності та роль Харківського Регіонального Фонду Підтримки Підприємництва у розвитку приватного підприємництва у Харківській області. За допомогою інтернет ресурсів розроблено автоматизацію формалізації вихідних характеристик інвестиційного проекту у приватне підприємництво. Розроблено алгоритмічну модель оцінки інвестиційного проекту. Реалізовано процедури оцінки економічної ефективності 5 проектів та оцінки ризиків за допомогою методу маржинального аналізу.
Ключові слова: приватне підприємництво, економічна ефективність інвестицій, кумулятивна ставка дисконту, google-form, form publisher, маржинальний аналіз ризиків.

Сокіл А. О. Моделювання динаміки попиту на освітні послуги на прикладі Харківської області (керівник: д.е.н., проф. Даніч В. М.).
В роботі висвітлені методи побудови моделей довгострокової динаміки потенційного попиту на ринку освітніх послуг. Пропозицію складають вищі навчальні заклади певного освітнього центру, попит - випускники шкіл, інших навчальних закладів кластеру регіонів - сукупності областей чи їх географічних частин, що характеризуються певною соціально-економічною єдністю і оточують освітній центр. Ключовим фактором попиту виступає демографічна динаміка кластеру. Основу цієї динаміки становлять щорічні статистичні дані про кількість учнів у класах, на основі чого визначаються частки вікових чи шкільних груп, які переходять з року в рік до наступного вікового рівня. Джерелами таких даних є публічна інформація Державної служби статистики України, її обласних відділень, електронні інформаційні ресурси Міністерства освіти і науки України - ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти), дані ВНЗ, результати опитувань в цільових групах. Моделювання динаміки базується на використанні законів збереження ресурсу (об'єм вікового рівня, отже і величина попиту, змінюється в залежності від притоку і відтоку вікової маси суб'єктів), методів математичної статистики при визначенні коефіцієнтів вікових змін.
Ключові слова: Ринок освітніх послуг, потенційний попит, демографічна динаміка, методи, моделі, прогноз.

« назад