ua / en

Поздравляем прикладников с успешной защитой магистерских дипломных работ

Кафедра экономической кибернетики и прикладной экономики поздравляет выпускников-магистров специальности «Прикладная экономика» с успешной защитой выпускных работ!

Все выпускники продемонстрировали хорошие знания в профессиональной сфере, а также владение инструментарием экономически математического моделирования. Коллектив кафедры гордится успехами наших выпускников и желает им плодотворной профессиональной деятельности!
выпускники кафедры 2013
Аннотации магистерских дипломных работ.

Білак С.В. Комп'ютерна імітація бізнес-процессів в ІТ галузі (керівник: к.е.н., доц. Біткова Т.В.).
У роботі аналізуються особливості бізнес-порцесів, пов’язаних з розробкою программного забезпечення (ПЗ), проводиться порівняльний аналіз концепцій планування та моделювання процессу розробки ПЗ. У програмному пакеті ADOit побудовано модель процессу розробки ПЗ для банку. Отримані результати контрольного прогону моделі, обгрунтовані напрямки експериментування з моделлю. 

Діденко О.О. Аналіз забруднення атмосфери міста: системно-динамічний підхід (керівник: к.е.н., доц. Біткова Т.В.)
У роботі аналізуються процеси впливу забруднення атмосфери на розвиток міста. Визначено головні чинники забруднення. Проведено аналіз взаємозв'язку між кількістю населення, забрудненням повітря та здоров'ям населення. Побудовано системно-динамічну модель, отримані результати контрольного прогону та порведено комп’ютерний експеримент.
Ключові слова: забруднення атмосфери, місто, фактори забруднення, метод системної динаміки, імітаційна модель.

Комарова Д. П. Розвиток інноваційного бізнесу в Україні (керівник: проф. Меркулова Т. В.).
Проаналізовано рівень інноваційного розвитку України на основі чотирьох систем індикаторів: індексу мережевої готовності, індексу розвитку ІКТ, індексу економіки знань і глобального індексу інновацій. Відмічені тенденції динаміки кожного індикатора. Розглянута інноваційна інфраструктура українського бізнесу, а також система фінансування та управління інноваціями. За допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена була визначена тіснота кореляційного зв'язку між розглянутими індексами. За допомогою методів кластеризації визначено місце України порівняно з країнами світу (побудовані карти Кохонена).
Ключові слова: інновація, інноваційнийбізнес, індексмережноїготовності, індексрозвиткуІКТ, індексекономікизнань, глобальнийіндексінновацій.

Комишан І. В. Моделювання ціноутворення продукції на фармацевтичному підприємстві (Євстрат Д. І.)
Наведено аналіз традиційних методів ціноутворення, у тому числі і на фармацевтичному підприємстві. Побудовано модель оптимального ціноутворення для декількох сегментів ринку. Побудовано модель ціноутворення продукції фармацевтичного підприємства, з урахуванням оптимальної ціни товару, відхилень попиту і ціни конкурентів. Представлена практична реалізація отриманих результатів на прикладі діючого фармацевтичного підприємства.
Ключові слова: ціноутворення. оптимізаційна модель, максимізація прибутку.

Масалітіна Л. М. МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.(Керівник  к. е. н., доц. Кононова К. Ю.)
Дипломна робота присвячена моделюванню виробничо-технологічного процесу на підприємстві з виготовлення хлібобулочних виробів. Поаналізован ринок хліба, проведен аналіз діяльності підприємства ВАТ «Колос», досліджені особливості технологічного  процесу виробництва хлібобулочних виробів підприємства.  В пакеті Arena з використанням засобів дискретної імітації побудована модель виробничого процесу. Експерименти, проведені над моделлю,  дозволили зробити рекомендації щодо оптимизації діятельності підприємства.
Ключевые слова: хлібобулочні вироби, технологічний процес, дискретна імітація, ARENA, експерименти.

Пащенко А.В. Порівняльний аналіз адаптивних методів прогнозування (керівник: проф. Меркулова Т. В.).
Розглянуто адаптивні методи прогнозування. Проведено їх порівняльний аналіз. На даних цін за акцію підприємства «Мотор Січ» було побудовано моделі Брауна та модель І.С. Свєтунькова для которкосрокового прогнозування. Виявилося, що модель І.С. Свєтунькова трохи краще описує динаміку зміни ціни за акцію. При побудові прогнозу часто виявляється необхідним передивлятися прогнозні значення при появі нових даних. Перерахування параметрів моделі не завжди призводить до поліпшення прогнозу, тому була запропонована модель адаптації прогнозу. Модель було реалізовано на даних пасажирських автомобільних перевезень, виявилося, що модель в деяких випадках показує більше поліпшення прогнозу ніж просте перерахування коефіцієнтів моделі.
Ключові слова: адаптація, поліпшення, перерахування, модель адаптації прогнозу

Приходько К.І. Моделювання динаміки банківських депозитів. (Керівник: д. фіз-мат. наук, професор, Янцевич А.А.)
В роботі вивчається динаміка депозитів, яка моделюється пуассонівськими випадковими процесами. Проаналізовано основні алгоритми прогнозування величини депозиту по математичному очікуванню, за останнім значенням і їх суперпозиція. Проведено порівняння відповідних середньоквадратичних помилок прогнозу за даними провідних банків України. Вирішена в явному вигляді загальна задача лінійного прогнозу.
Ключові слова: динаміка депозитів, пуассонівський процес, кореляційна функція, прогноз, середньоквадратична помилка прогнозу.

Сіротінін О.С. Моделювання та оптимізація бізнес-процесів з використанням пакету «ADONIS» (керівник: к.е.н., доц. Біткова Т.В.).
Проаналізовано сутність бізнес-процесів, цілі та задачі їх моделювання. Представлені основні положення моделювання та оптимізації виробничих процесів промислового підприємства в рамках концепції реінжинірингу. У програмному пакеті ADONIS побудовані структурні моделі підприємства і нізки обраних виробничих процесів, проведено ряд імітаційних прогонів моделі та отримані результати. Теоретико-методологічною основою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблем підвищення економічних показників господарської діяльності виробничих підприємств, методиками здійснення реінжинірингових процедур, методичні вказівки до застосування пакету ADONIS.
Ключові слова: бізнес-процеси, моделювання виробничих процесів, оптимізація, реінжиніринг, BPML, ADONIS.
Ключові слова: процесс розробки программного забезпечення, бізнес-процеси, XP, Scrum, MSF, RUP, CMMMI, ADOit.

Тітомир О.С. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства: порівняльний аналіз підходів (керівник: д.е.н., проф.. Меркулова Т.В.).
Розкрита сутність інноваційного потенціалу, розглянуті підходи до його трактування, проаналізовані методи оцінки інноваційного потенціалу. Розглянуті методики сегментарної оцінки інноваційного потенціалу и оцінки інноваційного потенціалу підприємства на основі його фінансової стійкості. Проведено аналіз інноваційного потенціалу на основі його фінансової стійкості ВАТ «ЛУКОЙЛ» і АК «АЛРОСА».
Ключові слова: інновації, інноваційний потенціал, методики оцінки, фінансова стійкість.

« назад