ua / en

Защита магистерских дипломных работ по специальности прикладная экономика

Денне відділення

Авчиннікова Юлія Валеріївна
Моделювання діяльності підприємства автосервісу
Доц. Біткова Т.В.
АНОТАЦІЯ
В роботі проаналізована діяльність підприємства автосервісу, розроблена модифікація моделі циклу обслуговування клієнтів і проведений ряд експериментів. Модель може використовуватися для оцінки навантаження на робочий персонал, котрий виконує ремонтні та профілактичні роботи в залежності від різних часових та кількісних параметрів.
Ключові слова: підприємство автосервісу,  системно-динамічна модель, експеримент.


Богданова Наталія Сергіївна
Метод аналогів в ціноутворенні на товари побутової техніки
Проф. Заруба В.Я.
АНОТАЦІЯ
Дипломна робота присвячена вдосконаленню процедур ціноутворення на товари побутової техніки на засадах методу аналогів.
Були проаналізовані методи ціноутворення, визначені характеристики, що впливають на ціну телеприймачів, та описана функціональна залежність між характеристиками та цінами на товари. Було розроблено економіко-математичну модель ціноутворення на телеприймачі з використанням методу аналогів. Отримані результати дозволяють визначити ціни на нові товари з аналогічними характеристиками.
Ключові слова: ціноутворення, концепція товару, метод аналогів, метод найменших квадратів.
Дацько Ірина Олегівна
Моделювання хвильових процесів в економіці: системно-динамічний підхід
Доц. Біткова Т.В.
АНОТАЦІЯ
Робота присвячена моделюванню хвильових процесів в економіці. Розглянуті теоретичні основи їх моделювання, НТП як фактор нестабільності, проведена оцінка параметрів макроекономічної функції Кобба-Дугласа за даними економіки США. Також розглянута модель довгої хвилі  Д. Стермана, її реалізація у програмі Vensim, наведені результати контрольного прогону и був проведений експеримент з моделлю.
Ключеві слова: хвильовий процес, економічний цикл, довгі хвилі Кондратьева, функція Кобба-Дугласа, системно-динамічна модель, експеримент.
Долгополова Людмила Сергіївна
Моделювання обслуговування клієнтів у малому готелі курортного типу
Доц. Біткова Т.В.
АНОТАЦІЯ
В роботі було проаналізовано діяльність малого готелю курортного типу; побудовано імітаційну модель у середовищі «Арена»; параметри моделі було оцінено на основі реальних даних; було проведено комп’ютерний експеримент, що дозволяє порівняти варіанти організації роботи готелю за критеріями прибутку і загального числа клієнтів, що було обслуговано.
Ключові слова: готельний бізнес, дискретна імітація, перевірка статистичних гіпотез, модельний експеримент.
Карпяк Олександр Іванович
Моделювання взаємозв’язку оцінок якості діяльності уряду
Доц. Кононова К.Ю.
АНОТАЦІЯ
У роботі розглянуті основні оцінки роботи уряду. На основі індексів розвитку електронного уряду і сприйняття корупції проведена кластеризація країн. Виявлений зв'язок показників між собою, а також міра їх впливу на соціально-економічний розвиток країн світу.
Челомбітько Михайло Дмитрович
Прогнозування макроекономічних показників за допомогою моделі «витрати-випуск» (на прикладі України)
Проф.  Меркулова Т.В.
АНОТАЦІЯ
Мета роботи - рішення задач прогнозування макроекономічних показників Об'єкт дослідження - таблиця витрат і випускy. Метод дослідження - статистика, аналіз, динаміка, прогнозування Проведено аналіз таблиць витрати - випуск, розраховані Коефіцієнт прямих і повних витрат за даними економіки України. Побудовано тренди кінцевого продукту на підставі яких зроблено прогноз випуску за групами галузей. Дипломна робота: 75С, 28 таблиць, 28 графіків, 23 джерела.
Черепахін Кирило Сергійович
Застосування динамічної моделі Леонт’єва для аналізу економіки України
Доц. Дідиченко М.П.
АНОТАЦІЯ
Проаналізовано основні галузі економіки України за ряд років за допомогою динамічної моделі Леонт’єва. Вивчена модель Леонт’єва «витрати-випуск» і її математична інтерпретація макроекономічної рівноваги і економічного зростання. Складено прогноз темпів зростання економіки України на 2008-2011рр.  


Заочне відділення

Глибченко Євген Юрійович
Прогнозування кон’юнктури ринку комерційної нерухомості
Викл. Ковпак Е.О.
Анотація
У роботі досліджуються особливості кон'юнктури і можливість прогнозування цінової ситуації ринку комерційної нерухомості.
Як основний інструментарій дослідження в даній роботі виступає методологія вивчення багатовимірних часових рядів і, перш за все, його найважливіша гілка – кореляційний і регресійний аналіз. Для розрахунку моделей використано кластерне представлення даних по м. Києву.
Ключові слова: кон'юнктура, комерційна нерухомість, множинна регресія, кластеризація.
Гнідаш Олексій Олександрович
Моделювання взаємодії користувачів соціальних сітей
Доц. Кононова К.Ю.
АНОТАЦІЯ
Об'єкт дослідження - процес формування думок.
Мета роботи - розробка моделі формування думок користувачів
соціальних мереж.
У роботі проведено аналіз тенденцій розвитку соціальних мереж,
досліджені моделі взаємодії користувачів різних соціальних
мереж, а також моделі формування думок користувачів всередині мережі.
Запропоновано комплекс моделей формування думок на основі Марковських процесів. Проведено ряд експериментів з моделлю, реалізованої в середовищі Python.
Ключові слова: соціальні мережі, формування думки, агент, матриця довіри, ланцюги Маркова. 
Гусєв Станіслав Іванович
Аналіз фінансово-економічних показників діяльності нафтотрейдера
Доц. Дідиченко М.П.
АНОТАЦІЯ
Проаналізовано основні показники економічної діяльності Феодосійського підприємства по забезпеченню нафтопродуктами, визначений закон розподілу попиту на ньому, проведена оцінка параметрів цього розподілу. Вивчено існуючі постановки задач управління запасами, проаналізовано методи їх розв’язку.
З використанням методів стохастичного програмування, знайдені оптимальні обсяги товарів і строки їх поставок.
Ключові слова: Феодосійське підприємство по забезпеченню нафтопродуктами, нафта, задача управління запасами, оптимальні обсяги поставок.
Дорохова Тетяна Володимирівна
Оптимізація показників діяльності агропромислової фірми
Доц. Забуга С.І.
АНОТАЦІЯ
Дипломна  робота: 95 с., 5 табл., 2 мал., 2 додатки, 56 джерел.
Об’єкт дослідження – фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма «Борщівське» Балаклійського району Харківської області.
Метою дослідження є обґрунтування оптимізаційного моделювання на основі певної моделі для розробки заходів підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств.
Методи дослідження – економічний    аналіз, синтез, симплекс-метод, лінійна оптимізація.
Розроблено математичну модель і програмне забезпечення вирішення задачі оптимізації показників діяльності агрофірми, яке можна використовувати для розв’язання різних видів задач оптимізації, в будь-яких  сферах діяльності.
Ключові слова: агропромислова діяльність, оптимізація, симплекс – метод, цільова функція.
Жмур Надія Володимирівна
Моделювання обслуговування клієнтів у медичному закладі
Доц. Біткова Т.В.
АНОТАЦІЯ
В роботі аналізується діяльність відділення швидкої допомоги, у середовищі Arena побудована імітаційна модель обслуговування пацієнтів, проведений комп'ютерний      експеримент.      Модель      може      використовуватися     для обґрунтування рішень, зв'язаних з підвищенням ефективності обслуговування пацієнтів.
Ключові слова: швидка медична допомога, імітаційна модель, експеримент.
Любжин Олексій Вікторович
Економіко-математичні методи в управлінні проектами
метрологічних експертиз
Викл. Ковпак Е.О.
АНОТАЦІЯ
У роботі досліджуються економіко-математичні методи підтримки розробки та прийняття рішень при плануванні інвестиційних проектів, присвячених метрологічним експертизам і перевірці.
Досліджено критерії оцінки економічної ефективності та вибору інвестиційних проектів. Запропонована методика оцінки застосована до аналізу проекту «Створення лабораторії по електронній діагностиці електропобутових приладів» в ННЦ «Інститут метрології».
Ключові слова: інвестиційний проект, метрологія, стандартизація, планування проектів, DCF модель, прогнозування проектів, чиста поточна вартість проекту (NPV, внутрішня норма прибутку (IRR).
Мірошниченко Юлія Олегівна
Моделювання динаміки фінансово-економічних показників комерційного банку
Проф. Меркулова Т.В.
АНОТАЦІЯ
У роботі зроблено огляд сучасної банківської системи України, розглянуто основні етапи її розвитку. Представлені показники фінансової звітності банківської діяльності, зібрано та систематизовано матеріал за рейтинговою оцінкою банків. Досліджено модель зростання активів банку, представлені результати експериментів з моделлю на основі реальних даних.
Ключові слова: рейтингові оцінки, власний капітал банку, кредитна і депозитна політика, спред. 
Начьотов Олександр Олександрович
Моделювання динаміки показників розвитку електронного уряду
Доц. Кононова К.Ю.
АНОТАЦІЯ
Дипломна робота присвячена дослідженню рівня розвитку електронного уряду. У роботі введено поняття держави, форм правління, електронного уряду; досліджено розвиток електронного уряду в Україні та світі. Проаналізовано фактори, що впливають на рівень розвитку ЕУ, наведено огляд моделей і методологія оцінки рівня електронного уряду. Розроблена і програмно реалізована імітаційна модель формування рейтингу та калькулятор для розрахунку рівня розвитку ЕУ. Запропоновано рекомендації, щодо збільшення рівня розвитку ЕУ в Україні.
Звіт про ДР: 101с., 37 рис., 9табл., 33джерел, 1 додаток.
Ключові слова: електронний уряд, індекс розвитку онлайн послуг, інформаційно-комунікаційні технології, рівень людського капіталу, імітаційна модель.
Нечипорук Владислав Васильович
Використання методів сітьового планування в проектуванні систем захисту інформації на підприємстві
Проф. Меркулова Т.В.
АНОТАЦІЯ
В дипломній роботі проведено аналіз інформаційної системи підприємства та сформовано проект впровадження системи захисту інформації (СЗІ). В проекті основний акцент був зроблений на відкриті системи інформації, які використовуються на виробничих підприємствах. За допомогою методів сітьового моделювання було проведено аналіз проекту: розраховано часові характеристики, побудовано ресурсний профіль проекту у випадках необмеженого та обмеженого ресурсів. Крім того, в роботе було запропоновано варіанти оптимізації виконання проекту.
Семенець Марина Анатоліївна
Моделювання динаміки макроекономічних показників з урахуванням стохастичного фактору
Проф. Меркулова Т.В.
АНОТАЦІЯ
Робота присвячена аналізу впливу випадкових факторів на макроекономічну динаміку, на прикладі моделі економічного циклу Самуельсона-Хікса та будівництву стохастичних математичних моделей.
Метою роботи було вивчення впливу зовнішніх випадкових інвестиційних факторів на валовий внутрішній продукт у моделі економічного циклу Самуельсона-Хікса. Математичним апаратом, що використовувався для дослідження, була теорія стохастичних диференційних рівнянь. У роботі були отримані відповідні рішення стохастичних диференціальних рівнянь для кожного з випадків. Під час аналізу отриманих рішень були зроблені висновки стосовно динаміки валового внутрішнього продукту за різних значень параметрів моделі.

« назад