ua / en

Защита магистерских дипломных работ по специальности экономическая кибернетика

Большакова Д.М. Моделювання взаємодії спільнот користувачів Інтернету (доц. Кононова К.Ю.)
У роботі розглядається актуальна тема динаміки та взаємодії спільнот користувачів Інтернету. Для моделювання взаємодії користувачів соціальних сітей використовується модель конкуренції типу Лотки-Вольтера. За допомогою програми Tomlab PROPT проведено оцінку параметрів моделі, проведено аналіз стійкості рівноваги для отриманої системи.
Ключові слова: соціальна сіть, оцінка параметрів, система Лотки-Вольтера, стійкість рівноваги.

Бараннік А.В. Оптимізація управління вантажними авіаперевезеннями (на прикладі компанії «КиївАвіа Карго») (доц. Забуга С.І.)
Робота  присвячена актуальній темі оптимізації  управління підприємством з метою  максимізації доходу.  За допомогою статистичних методів проаналізована динаміка підприємства, і локалізовані найбільш важливі економічні чинники. Створена спрощена модель управління з трьома незалежними змінними. Було поставлено завдання на основі отриманої моделі, а так само проведена оптимізація. Отримані рішення були проаналізовані, провели паралелі між фактичними результатами і прогнозованими.

Гур'єва М.О. Моделювання динаміки користувачів Інтернету на основі мультиагентної концепції (доц. Кононова К.Ю.)
У роботі аналізується модель динаміки користувачів Інтернету, заснована на рівняннях Лотки-Вольтерра і модифікована з врахуванням процесів дифузії. Моделювання здійснюється в рамках мультиагентної концепції і реалізується в програмному середовищі NetLogo. Дослідження моделі дозволяє спостерігати різні види динаміки, які пояснюються активною взаємодією користувачів, а також конкуренцією і співпрацею на рівні інтернет-проектів. Одним з найбільш цікавих результатів моделювання є процеси самоорганізації користувачів в рамках інтернет-спільнот.
Ключові слова: Мультиагентна концепція, Користувачі Інтернету, Лотки-Вольтера, Конкурентна динаміка

Євтушенко Г.В. Моделювання управління персоналом відділення комерційного банку (доц. Біткова Т.В.)
У роботі проаналізовано проблеми управління персоналом комерційного банку. Розглянуті різні методи управління персоналом і особливості їх реалізації в  управлінні трудовими ресурсами  відділень конкретного комерційного банку. Проаналізовано світовий досвід застосування імітаційного моделювання  для оцінки навантаження та відображення динаміки персоналу відділень банку.
Розроблено  та реалізовано в пакеті Vensim системно-динамічну модель для відображення динаміки персоналу двох відділень комерційного банку, а також мультиагентна модель у пакеті NetLogo для оцінки навантаження відділень банку. Було проведено імітаційні експерименти з моделями.
Ключові слова: системно-динамічна модель, мультиагентна концепція, управління персоналом.

Жолобова А.М. Еволюційна модель конкуренції  (на прикладі ринку інформаційних послуг) (доц. Кононова К.Ю.)
В роботі здійснено історичний огляд особливостей розвитку та сучасний стан ринку мобільного зв’язку України, розглянуто методи та моделі еволюційної економіки. Реалізовано комп’ютерний варіант еволюційної моделі Кюнцеля.

Іванова Н.В. Розробка системи підтримки прийняття рішень з використанням штучних нейронних мереж (доц. Кононова К.Ю.)
У дипломній роботі розроблено оригінальний підхід до системи підтримки прийняття рішень на основі апарату нейронних мереж. Розглянуто класичні методи ціноутворення, а також фактори, що впливають на ціни на ноутбуки. За допомогою побудованої в пакеті Statistica Neural Networks нейромережевої моделі, яка базується на алгоритмі зворотного поширення, були спрогнозовані ціни на нові моделі ноутбуків і зміни цін на існуючий ряд форм-факторів. Розроблена модель може бути застосовна для підтримки прийняття рішень щодо ціноутворення на ринку ноутбуків.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, нейронні мережі, ціноутворення, прогнозування.

Кощина В.О. Моделювання динамічних процесів в економіці знань (проф. Меркулова Т.В.)
У роботі розглядаються процеси, що відбуваються в економіці нового типу – економіці знань. Було зроблено аналіз взаємозв’язку показників,
які використовуються для підрахунку головного індикатора знань – коефіцієнта економіки знань, що застосовується в сучасності для її
характеристики. За допомогою мереж Кохонена виконана класифікація країн за ознаками, що характеризують рівень розвитку економіки знань.
Для різних країн розроблені економетричні моделі, в яких знання фігурують в якості основного чинника росту.
Ключові слова: економіка знань, економічний ріст, коефіцієнт економіки знань, модель ендогенного технологічного зростання, нейронні мережі
Кохонена, економетрична модель.

Мороз К.В. Аналіз взаємозв’язку  показників соціальної нерівності та економічного зростання (проф. Меркулова Т.В.)
Розкрита  сутність соціальної нерівності, розглянуто її причини та наслідки, проаналізовані методи оцінки та основний показник, що відображає степінь нерівності в розподілі доходів – коефіцієнт Джині. Для моделювання взаємозв’язку показників соціальної нерівності та економічного зростання використаний апарат виробничо-інституціональних функцій (ВІФ), проведена оцінка параметрів ВІФ для різних європейських країн і України.
Аналіз  ВІФ дозволив визначити оптимальний  рівень нерівності в доходах в  різних європейських країнах, у тому числі і в Україні, на основі чого був проведений порівняльний аналіз динаміки цього рівня.
Ключові слова: соціальна нерівність, диференціація  доходів, коефіцієнт Джині, HDI, економічне зростання, виробничо-інституціональні функції, оптимальний рівень нерівності.

Михайлов С.М. Оптимізація управління ціноутворенням пасажирських перевезень (на прикладі  УТОО «Південна залізниця») (доц. Забуга С.І.)
Робота  присвячена одній з найактуальніших тем управління підприємством. А саме темі оптимізації ціноутворення. Розглянута теорія ціноутворення з особливостями ціноутворення на залізничному транспорті. Проаналізовано діяльність УТОО «Південна Залізниця». На базі аналізу діяльності побудовано математичну модель, що описує взаємозв'язок ціни, затрат на покращення послуги, затрат на рекламу та прибутку від пасажирських перевезень. За допомогою методу випадкового пошуку знайдені оптимальні значення ціни, затрат на покращення, затрат на рекламу, при яких прибуток максимальний. Проаналізовано результати та зроблені висновки.
Ключові слова: математичне моделювання, ціноутворення, оптимізація

Пархоменко К.О. Аналіз динаміки фармацевтичного ринку України за допомогою статистичних методів (проф. Меркулова Т.В.)

Петров Є.М. Моделювання взаємодії економічних агентів із застосуванням методів експериментальної економіки (проф. Меркулова Т.В.)

Рєзніков Р.В. Застосування методів ігрової імітації як інструменту економічного аналізу (доц. Біткова Т.В.)

Сокольський А.Ф. Моделювання динаміки макроекономічних показників з урахуванням міжгалузевих зв’язків (у межах проекту Inforum) (проф. Меркулова Т.В.)
У роботі аналізуються проблеми макроекономічного моделювання в міжгалузевому аспекті. Розглянуто класифікацію моделей та вимоги до них, особливості існуючих прикладних моделей, китайської моделі Mudan. Також проаналізовані принципи моделювання у межах проекту Inforum.
Розроблені у пакеті G7 проекту Inforum дві модифікації міжгалузевої макроекономічної моделі України TinyUA. З моделлю проведено низку експериментів із прогнозування макроекономічних показників у залежності від змін складових кінцевого попиту.
Ключові слова: міжгалузева модель, міжгалузевий баланс, макроекономічне моделювання, Inforum, таблиці «витрати-випуск», кінцеве споживання.

Шех В.В. Аналіз динаміки макропоказників за допомогою неокласичної моделі росту (на прикладі України) (доц. Дідиченко М.П.) 

« назад