ua / en

Кононова Катерина Юріївна

kononova

 

Посада

     
Професор

 

Вчене звання, науковий ступінь

 Доцент, доктор економічних наук
Викладає дисципліни
 

1. Економічна кібернетика
2. Методи прийняття рішень
3. Інтелектуальні системи аналізу даних
4. Менеджмент проектів
5. Теорія масового обслуговування


Освіта
 


Харківський державний університет, 1999,
економічна кібернетика

Наукові інтересиеволюційна економіка, інформаційне суспільство, 
аналіз даних, мультиагентне моделювання
Персональні профіліORCID
Research Gate
Google Scholar
E-mailkateryna.kononova (at) karazin.ua

Монографії, навчальний посібник:
1. Кононова К.Ю. Інформаційна економіка: моделювання еволюційних процесів : [монографія] / К.Ю. Кононова. - Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. - 312 с. (16,9 д.а.).
2. Экономико-математическое моделирование : [учебное пособие] / Т.В. Меркулова, Т.В. Биткова, Е.Ю. Кононова. Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. - 276 с. (15,8 д.а., особисто автора 5,3 д.а., розділ 5 «Использование средств MS Excel для решения задач оптимизации и построения эконометрических моделей»).
3. Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : [монографія] / В.С. Пономаренко, Т.С. Клебанова, Н.А. Кизим. - Х. : ИД «ИНЖЭК», 2012. - 592 с. (34.4 д.а., особисто автора 0,5 д.а., тема 1.5 «Эволюционные процессы в экономике: моделирование динамики макрогенераций»).
4. Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки : [монографія] / І.Ю. Швець. - Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. - 386 с. (22.4 д.а., особисто автора 0,4 д.а., тема 1.5 «Тенденції інноваційного розвитку: аналіз на основі еволюційних моделей»).
5. Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем : [монографія] / Т.И. Артемова, А.А. Гриценко, Т.А. Кричевская. - НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. - К., 2013. - 580 с. (46.4 д.а., особисто автора 0,4 д.а., тема 3.7 «Социальные сети - феномен самоорганизации в информационной экономике»).
6. Balkan and Eastern European Countries in the Midst of the Global Economic Crisis : [monograph] / A. Karasavvoglou, P. Polychronidou. - Greece, Business and Economics, 2013. - 174p. (20,1 д.а., особисто автора 0,8 д.а., тема «Information society: statistical profiles and development stages»).
7. Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика : [монографія] / В.С. Пономаренко, Т.С. Клебанова. - Бердянск, ФЛП Ткачук А.В., 2014. - 604 с. (30.8 д.а., особисто автора 0,4 д.а., тема 1.2 «Мультиагентная модель эволюции макрогенераций: анализ чувствительности»).
8. Current problems of management of modern organizations in Poland and in Ukraine : [monograph] / A. Stankiewicz-Mróz. - Lodz University of Technology, 2014. - 252 р. (29,1 д.а., особисто автора 0,5 д.а., тема «Techno-economic development: Modeling and control»).

У наукових фахових виданнях:
9. Меркулова Т.В. Моделирование динамики социальных сетей / Т.В. Меркулова, К.Ю. Кононова // Бізнес інформ. - 2009. - № 2(1). - С.44-48 (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., розроблення моделі динаміки користувачів соціальних мереж).
10. Кононова К.Ю. Моделювання міжфірмової взаємодії з позицій еволюційної економіки / К.Ю. Кононова, Г.С. Ястребова // Економіка розвитку. - 2009. - № 2(50). - С. 32-35 (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., аналіз моделі міжфірмової взаємодії).
11. Кононова Е.Ю. Моделирование макроэкономических процессов с позиций эволюционной экономики / E.Ю. Кононова // Бізнес інформ. - 2009. - № 3. - С. 91-94 (0,2 д.а.).
12. Кононова Е.Ю. Оценка числа пользователей социальных сетей / Е.Ю. Кононова // Формування ринкової економіки в Україні. - 2010. - №22. - С. 176-179 (0,3 д.а.).
13. Меркулова Т.В. Моделювання конкурентної взаємодії: динаміка соціальних мереж / Т.В. Меркулова, К.Ю. Кононова // Міжнародний науковий журнал «Економічна кібернетика», № 1-3 (61-63). - Донецьк, 2010. - С. 31-41 (0,5 д.а., особисто автора 0,4 д.а., розроблення моделі динаміки користувачів соціальних мереж).
14. Меркулова Т.В. Развитие электронного правительства в Украине на фоне мировых тенденций / Т.В. Меркулова, Е.Ю. Кононова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. - 2010. - № 38-2. - С. 137-146 (0,7 д.а., особисто автора 0,5 д.а., аналіз показників розвитку електронного врядування).
15. Кононова Е.Ю. Исследование конкурентного взаимодействия онлайновых социальных сетей / Е.Ю. Кононова // Вісник Харківського університету. - 2011. - № 935. - С. 159-165 (0,3 д.а.).
16. Кононова К.Ю. Моделювання динаміки макрогенерацій / К.Ю. Кононова // Бізнес інформ. - 2012. - № 4. - С. 38-40 (0,3 д.а.).
17. Кононова Е.Ю. Статистические профили информационного общества: сравнительный анализ е-индексов [Електронний ресурс] / Е.Ю. Кононова, Э.А. Ковпак // Ефективна економіка. - 2015. - № 5.- Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4111 (0,6 д.а., особисто автора 0,4 д.а., розроблення методики ідентифікації ядра).
18. Кононова Е.Ю. Web evolutionary dynamics / Е.Ю. Кононова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія. - 2015. - № 89. - С. 56-62 (0,5 д.а.).
19. Кононова К.Ю. Концепція моделювання еволюції популяції економічних агентів [Електронний ресурс] / К.Ю. Кононова // Ефективна економіка. - 2016. - № 7. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z =5076 (0,6 д.а.).
20. Кононова К.Ю. Економічна інтерпретація гіпотез пост-синтетичної теорії еволюції [Електронний ресурс] / К.Ю. Кононова // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. - № 12. - Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-12-2016/20-vipusk-12-serpen-2016-r/2359-kononova-k-yu-ekonomichna-interpretatsiya-gipotez-post-sintetichnoji-teoriji-evolyutsiji (0,5 д.а.).
21. Кононова К.Ю. Взаємодія користувачів соціальних мереж: мультиагентна модель з екзогенними параметрами конкуренції [Електронний ресурс] / К.Ю. Кононова // Економіка та суспільство. - 2016. - № 4. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal-4/11-stati-4/331-kononova-k-yu (0,7 д.а.).

У зарубіжних виданнях та у наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
22. Кононова К.Ю. Еволюція макрогенерацій: мультиагентний підхід / К.Ю. Кононова, М.В. Акулов // Бізнес інформ (Ulrichsweb, RePEc, РІНЦ, Index Copernicus, CiteFactor, Academic Journals Database, SIS, Advanced Science, OAJI, GetInfo, BASE, InfoBase, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT, COPAC, Соціонет, Open Access Library, J-Gate, Google Scholar, Research Bible). - 2013. - № 10. - С. 113-117 (0,4 д.а., особисто автора 0,3 д.а., розроблення мультиагентної моделі еволюції макрогенерацій).
23. Кононова Е.Ю. Мультиагентная модель экономической эволюции: анализ чувствительности траекторий / Е.Ю. Кононова, Э.А. Ковпак, П.В. Сухомлин // Бізнес інформ (Ulrichsweb, RePEc, РІНЦ, Index Copernicus, CiteFactor, Academic Journals Database, SIS, Advanced Science, OAJI, GetInfo, BASE, InfoBase, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT, COPAC, Соціонет, Open Access Library, J-Gate, Google Scholar, Research Bible). - 2015. - № 4. - С. 105-112 (0,6 д.а., особисто автора 0,4 д.а., розроблення мультиагентної моделі економічної еволюції).
24. Меркулова Т.В. Нейросетевой подход к моделированию стратегий поведения: анализ результатов эксперимента «общественное благо» / Т.В. Меркулова, Е.Ю. Кононова // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці (Ulrichsweb, EBSCO, OAJI, Research Bible, Google Scholar, Index Copernicus). - КНЕУ, 2015. - № 4. - С. 113-134 (1,0 д.а., особисто автора 0,5 д.а., побудова та аналіз системи нейронних мереж).
25. Кононова Е.Ю. Моделирование бизнес-процессов IT-отдела предприятия в информационной экономике / Е.Ю. Кононова, Е.А. Журавель // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія (Google Scholar). - 2016. - № 90. - С. 85-91 (0,5 д.а., особисто автора 0,4 д.а., аналіз розрахунків за моделлю бізнес-процесу).
26. Кононова Е.Ю. Прогнозування фінансових рядів: семантичний аналіз економічних новин / Е.Ю. Кононова, А.О. Дек // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці (Ulrichsweb, EBSCO, OAJI, Research Bible, Google Scholar, Index Copernicus). - КНЕУ, 2016. - № 5. - С. 81-92 (0,5 д.а., особисто автора 0,4 д.а., розроблення методики прогнозування індикаторів ринку).
27. Кононова К.Ю. Комплекс моделей еволюції макрогенерацій / К.Ю. Кононова // Інвестиції: практика та досвід (Google Scholar, Index Copernicus). - 2016. - № 15. - С. 13-18 (0,6 д.а.).
28. Кононова К.Ю. Інформаційне суспільство: графова модель формування / К.Ю. Кононова // Економіка та держава (SIS, Google Scholar, Index Copernicus). - 2016. - № 8. - С. 58-64 (0,7 д.а.).
29. Kononova K. Anthropocentric Approach, food lifestyles and well-being. Sustainability / K. Kononova, M. De Angelis // Rivista di Studi sulla Sostenibilita (Scopus). - Franco Angeli Edizioni, 2015. - No 2. - pp. 31-44 (0,8 д.а., особисто автора 0,6 д.а., дослідження сучасного етапу розвитку економіки).
30. Merkulova T. Tax Factors of Sustainable Development: System Dynamics Approach towards Tax Evasion Analyses / T. Merkulova, T. Bitkova, K. Kononova // Rivista di studi sulla sostenibilita (Scopus). - Franco Angeli Edizioni, 2016. - No 1. - pp. 35-47 (0,7 д.а., особисто автора 0,3 д.а., аналіз розрахунків за моделлю сталого розвитку).
31. Merkulova T. Environmental management: emission control instruments / T. Merkulova, K. Kononova // Quality - Access to Success (Scopus). - Romanian Society for Quality Assurance, 2016. - No 17(S1). - pp. 497-503 (0,5 д.а., особисто автора 0,3 д.а., вибір індикаторів, аналіз їх динаміки).
32. Kononova K. Green ICTs: impact on the environmental sustainability / K. Kononova, E. Kovpak // International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics (AGRICOLA, CAB Abstracts, Google Scholar). - Inderscience, 2016. - Vol. 2, No. 2/3/4. - pp. 95-109 (0,7 д.а., особисто автора 0,5 д.а., аналіз структури індексів ІКТ, розроблення методики порівняння з індикаторами зеленої економіки).

В інших виданнях:

33. Кононова Е.Ю. Исследование жизненного цикла социальных сетей / Е.Ю. Кононова // Проблеми трансформаційної економіки : збірник наукових тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Кривий Ріг : КФ ДВНЗ «ЗНУ». - 2009. - С. 137-139 (0,2 д.а.).
34. Кононова Е.Ю. Моделирование эволюционных процессов в интернет-пространстве / Е.Ю. Кононова // Проблеми економічної кібернетики : тези доповідей ХІV Всеукраїнської науково-методичної конференції. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - 2009. - С. 104-106 (0,2 д.а.).
35. Kononova K. Formation of Network Model of public policy in Ukraine / K. Kononova // The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world - EBEEC 2010 : book of abstracts of 2nd International Conference. - Kavala, 2010. - p. 37 (0,2 д.а.).
36. Меркулова Т.В. Социальные сети: рефлексивный подход к формированию потребительского выбора / Т.В. Меркулова, Е.Ю. Кононова // Рефлексивні процеси і управління в економіці : тези і матеріали науково-практичної конференції. - Херсон, 2010. - С. 25-27 (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., розроблення моделі динаміки соціальних мереж).
37. Кононова Е.Ю. Анализ ценности онлайновых социальных сетей / Е.Ю. Кононова // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. пр. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Черкаси : Брама-Україна, 2010. - С. 118-119 (0,2 д.а.).
38. Кононова Е.Ю. Формирование модели электронного государственного управления в Украине / Е.Ю. Кононова // Бізнес інформ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем». - 2010. - № 4(2). - С. 166-170 (0,3 д.а.).
39. Kononova K. Formation of Information Society: statistical profiles and development stages / K. Kononova // The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world - EBEEC 2011 : book of abstracts of 3rd International Conference. - Pitesti, 2011. - p. 42 (0,2 д.а.).
40. Кононова Е.Ю. Динамические модели взаимодействия и самоорганизации пользователей интернет / Е.Ю. Кононова // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : тези доповідей ІII Міжнародної науково-практичної конференції. - Х., ВД «ИНЖЕК», 2011. - С. 57-59 (0,2 д.а.).
41. Kononova K. Evolutionary processes in economics: modeling of macrogenerations dynamics / K. Kononova // The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world - EBEEC 2012 : book of abstracts of 4th International Conference. - Sofia, 2012. - p. 82 (0,2 д.а.).
42. Меркулова Т.В. Моделирование и анализ макроэкономической динамики на основе эволюции макрогенераций / Т.В. Меркулова, Е.Ю. Кононова // Математика и экономика в трудах В.В. Новожилова (120 лет со дня рождения В.В. Новожилова) : материалы Всерос. науч. конф. - СПб. : СПбГИЭУ, 2012. - 189 с. - С. 83-85 (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., розроблення та аналіз моделі макрогенерацій).
43. Kononova K. Social Networks: Modeling of Competitive Interaction / K. Kononova // The International Conference on Applied Economics (ICOAE) : procedia Economics and Finance, Uppsala, Sweden. - Elsevier, 2012. - pp.249-258 (0,5 д.а.).
44. Меркулова Т.В. Еволюційні процеси в економіці: моделювання динаміки макрогенерацій / Т.В. Меркулова, К.Ю. Кононова // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. - Х., ВД «ИНЖЕК», 2012. - С. 60 (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., аналіз моделі макрогенерацій).
45. Kononova K. Evolution of Macro Generations: Multi-Agent Approach / K. Kononova // The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world - EBEEC 2013 : book of abstracts of 5th International Conference. - Istanbul, 2013. - p. 62 (0,2 д.а.).
46. Меркулова Т.В. Информационное общество: приоритеты развития Украины и России / Т.В. Меркулова, Е.Ю. Кононова // Институциональная трансформация экономики: условия инновационного развития : сборник статей по материалам III Международной научной конференции. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - С. 498-501 (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., порівняльний аналіз моделей інституалізації).
47. Kononova K. Evolutionary Processes in Economics: Multi-Agent Model of Macrogenerations Dynamics / K. Kononova, М. Lopez-Sanchez // Artificial Intelligence Research and Development : proceedings of the 16th International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence. - IOS Press, Netherlands, 2013. - Vol 256., pp. 311-315. (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., розроблення та порівняння мультиагентної моделі та моделі макрогенерацій).
48. Кононова Е.Ю. Мобильность рабочей силы в современной экономике / Е.Ю. Кононова, Е.С. Добраница // Актуальні проблеми стабілізації соціально-економічного розвитку в сучасних умовах : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. - Х. : ХНУ імені Каразіна, 2013. - С. 334-335 (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., розроблення методики аналізу мобільності в інформаційній економіці).
49. Кононова Е.Ю. Анализ показателей развития информационного общества / Е.Ю. Кононова, А.В. Склярова // Актуальні проблеми стабілізації соціально-економічного розвитку в сучасних умовах : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. - Х. : ХНУ імені Каразіна, 2013. - С. 346-347 (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., розроблення методики аналізу показників розвитку інформаційної економіки).
50. Кононова Е.Ю. Моделирование конкурентного взаимодействия: аналитический и имитационный подходы / Е.Ю. Кононова, Д.А. Попов // Стан і перспективи розвитку соціальної відповідальності економічних суб'єктів в сучасному світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. - С. 230-233 (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., розроблення методики моделювання конкурентної взаємодії в інформаційній економіці).
51. Кононова Е.Ю. Моделирование макроэкономической динамики на основе мультиагентного моделирования / Е.Ю. Кононова, П.В. Сухомлин // Актуальні проблеми економіки України: тенденції, ризики, стимули : тези доповідей Міжвузівської науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 191-192 (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., розроблення мультиагентної моделі еволюції популяції економічних агентів).
52. Меркулова Т.В. Эволюция макрогенераций: теоретические модели и эмпирический анализ / Т.В. Меркулова, Е.Ю. Кононова // Научное наследие В.И. Вернадского - фундаментальная основа научно-технологической и образовательной революции XXI века и стратегии глобального устойчивого развития : сборник статей Международного научного конгресса. - Санкт-Петербург. - 2013 (0,4 д.а., особисто автора 0,3 д.а., моделювання та аналіз динаміки макрогенерацій).
53. Kononova K. Modeling of Evolutionary Processes in Economics: Multi-agent Approach / K. Kononova // Eurasia Business and Economics Society : program and abstract book of 14th conference in Barcelona. - Teknik Basim Tanitim Matbaacilik, 2014. - p. 160 (0,2 д.а.).
54. Kononova K. Economic Development: an Evolution Model / K. Kononova // The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world - EBEEC 2015 : book of abstracts of 7th International Conference. - Kavala, 2015. - p. 10 (0,2 д.а.).
55. Кононова Е.Ю. Мультиагентная модель взаимодействия экономических агентов: анализ эволюционных режимов / К.Ю. Кононова, М. Лопес-Санчес // Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука : матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 150-річчя з дня народження М.І. Туган-Барановського. - Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. - С. 173-179 (0,5 д.а., особисто автора 0,3 д.а., розроблення моделі та дослідження її еволюційних режимів).
56. Kononova K. Some Aspects of ICT Measurement: Comparative Analysis of E-Indexes / K. Kononova // Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment : proceedings of the 7th International Conference. - Kavala, 2015. - Vol-1498. - pp. 938-946 (0,4 д.а.).
57. Кононова Е.Ю. Прогнозирование валютних курсов на основе анализа интернет-контента / К.Ю. Кононова // Економіко-математичне моделювання : збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції. - КНЕУ, 2016. - С. 192-195 (0,2 д.а.).
58. Kononova K. M&A in ICT sector: methodology of parameters analysis / K. Kononova, V. Hadetskyi // The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world - EBEEC 2016 : book of abstracts of 8th International Conference. - Split, 2016. - p. 10 (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., розроблення методики аналізу конкурентної взаємодії в інформаційній економіці).