ua / en

Кононова Катерина Юріївна

kononova

 

Посада     
Професор

 

Вчене звання, науковий ступінь


Професор, доктор економічних наук
Викладає дисципліни 

Інтелектуальні системи аналізу даних
Сучасні технології моделювання економічних процесів
Матеріали курсів на Github та Youtube


Освіта

Харківський державний університет, 1999, економічна кібернетика

Наукові інтересиЕволюційна економіка, інформаційне суспільство, машинне навчання
Персональні профіліSCOPUS
ORCID
Research Gate
Google Scholar

CV, E-mailkateryna.kononova@karazin.ua

Брала участь у 7 науково-дослідних роботах кафедри, у 4 з них була відповідним виконавцем. Є співвиконавцем фундаментального дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету «Моделювання динаміки складних систем з метою ідентифікації проблемних ситуацій» (№ ДР 017U004831).

Пройшла стажування в Університеті Барселони у березні 2019 р. за програмою академічної мобільності Erasmus+.

Має 83 публікації, з них 75 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту докторської дисертації опубліковано 20 праць, з них 18 наукових та 2 навчально-методичного характеру, у т. ч. після захисту 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.


Монографії, підручники:

1. Karasavvoglou A. Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe : [monograph] / A. Karasavvoglou, S. Goić, P. Polychronidou, P. Delias. - Springer Proceedings in Business and Economics, Switzerland. 2018. - 903 c. (37,6 д.а., особисто автора 0,8 д.а., тема «M&A in ICT Sector: Methodology of Parameters Analysis»). - Режим доступу : https://doi.org/10.1007/978-3-319-70377-0_59
2. Teperik D. Virtual Russian World in the Baltics: [monograph] / D. Teperik, G. Senkiv, G. Bertolin, K. Kononova, A. Dek, 2018. - Режим доступу : https://www.stratcomcoe.org/virtual-russian-world-baltics
3. Bay S. Responding to Cognitive Security Challenges : [monograph] / S. Bay, G. Bertolin, N. Biteniece, E. Christie, A. Dek A, R. Fredheim, J. Gallacher, K. Kononova, T. Marchenko, 2019. - Режим доступу : https://www.stratcomcoe.org/responding-cognitive-security-challenges
4. Кононова К. Машинне навчання: методи та моделі : [підручник] // ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. - 307 с.
5. Кононова К. Інтелектуальні системи аналізу даних: [нав.-мет. посібник] // ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. - 100 с.

Статті у наукових фахових виданнях:
5. Кононова К.Ю. Прогнозування курсу акцій з урахуванням показників популярності пошукових запитів / К. Ю. Кононова, А.С. Усачова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія. - 2017. - № 93. - С. 112-119
6. Кононова К.Ю. Вуглецевий слід майнінгу біткоіна / К. Ю. Кононова, А.О. Дек // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія. - 2019. - №97, С. 63-70

Статті у зарубіжних виданнях та у наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
7. Кононова Е.Ю. Оценка доверия: теоретические модели и результаты эмпирического исследования на примере социальных сетей // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці (Ulrichsweb, EBSCO, OAJI, Research Bible, Google Scholar, Index Copernicus). - КНЕУ, 2017. - № 6. - С. 68-89
8. Kononova K. Modeling of Posting Behavior in Social Media / K. Kononova, A. Dek, M. Shpakovych // CEUR Workshop Proceedings, 2017. - Vol-2030, urn:nbn:de:0074-2030-3, C. 837-849
9. Merkulova T. Development trends of circular economy: Case study of Ukraine / T. Merkulova, K. Kononova, O. Titomyr // Rivista di Studi sulla Sostenibilita (Scopus). - Franco Angeli Edizioni, 2017. - №2, С. 51-66
10. Merkulova T. Income inequality influence on economic growth and sustainable development / T. Merkulova, K. Kononova, M. Deyneka // Rivista di Studi sulla Sostenibilita (Scopus). - Franco Angeli Edizioni, 2018. - №2, С. 27-43
11. Кононова К. Дослідження поведінкових особливостей трейдерів: поєднання методів експериментальної економіки та технологій машинного навчання / К. Кононова, А. Дек // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці (Ulrichsweb, EBSCO, OAJI, Research Bible, Google Scholar, Index Copernicus). - КНЕУ, 2018. - № 7. - С. 148-167
12. Kononova K. Bitcoin mining electricity consumption and carbon footprint / K. Kononova, A. Dek // Rivista di Studi sulla Sostenibilita (Scopus). - Franco Angeli Edizioni, 2019. - №2, С. 73-88
13. Кононова К. Геомаркетинговий підхід у задачі розміщення: порівняльний аналіз трьох алгоритмів кластеризації / К. Кононова, Д. Кострінчук // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці (Ulrichsweb, EBSCO, OAJI, Research Bible, Google Scholar, Index Copernicus). - КНЕУ, 2019. -№9, С.30-52

В інших виданнях:
14. Кононова Е. Моделирование контент-поведения пользователей социальных сетей: особенности русскоязычного сегмента // Business-Engineering. - Georgian Technical University, 2017. - №3. - С. 224-227
15. Кононова К. Ключові фактори, що впливають на кількість залучених коштів на ICO/ К. Кононова, А. Дек // Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф., 4-5 жовтня 2018 р., м. Київ. - К.: КНЕУ, 2018. - С. 204-208
16. Кононова К.Ю. Прогнозування фінансових показників з урахуванням поведінкових факторів / К. Ю. Кононова, А.С. Усачова // Соціально-економічний розвиток економіки: виклики та шляхи стабілізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Відп. Ред. О.І. Давидов. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018 - С. 304-306
17. Кононова К.Ю. Прогнозування курсу акцій з урахуванням показників популярності пошукових запитів / К. Ю. Кононова, А.С. Усачова // Матеріали II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/18 н.р. / [за ред. проф. В.М. Вовка]. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. - С. 144-147
18. Кононова К.Ю. Влияние рациональности на успех трейдеров: анализ с использованием методов экспериментальной экономики // Business-Engineering. - Georgian Technical University, 2018. - №4. - С. 220-222
19. Кононова К. Initial coin offering benchmarking study / К. Кононова, А. Дек // Матеріали міжнародного наукового симпозіуму «Big data analytics: моделювання та інформаційні технології» 20 березня 2019 року, С. 75-78
20. Кононова К.Ю. Прогнозування курсу акцій компаній інформаційного та переробного секторів економіки: особливості впливу поведінкових факторів / К. Ю. Кононова, А.С. Усачова // Соціально-економічний розвиток економіки: виклики та шляхи стабілізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Відп. Ред. О.І. Давидов. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019 - С. 185-187


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії, навчальний посібник:
21. Кононова К.Ю. Інформаційна економіка: моделювання еволюційних процесів : [монографія] / К.Ю. Кононова. - Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. - 312 с. (16,9 д.а.).
22. Экономико-математическое моделирование : [учебное пособие] / Т.В. Меркулова, Т.В. Биткова, Е.Ю. Кононова. Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. - 276 с. (15,8 д.а., особисто автора 5,3 д.а., розділ 5 «Использование средств MS Excel для решения задач оптимизации и построения эконометрических моделей»).
23. Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : [монографія] / В.С. Пономаренко, Т.С. Клебанова, Н.А. Кизим. - Х. : ИД «ИНЖЭК», 2012. - 592 с. (34.4 д.а., особисто автора 0,5 д.а., тема 1.5 «Эволюционные процессы в экономике: моделирование динамики макрогенераций»).
24. Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки : [монографія] / І.Ю. Швець. - Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. - 386 с. (22.4 д.а., особисто автора 0,4 д.а., тема 1.5 «Тенденції інноваційного розвитку: аналіз на основі еволюційних моделей»).
25. Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем : [монографія] / Т.И. Артемова, А.А. Гриценко, Т.А. Кричевская. - НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. - К., 2013. - 580 с. (46.4 д.а., особисто автора 0,4 д.а., тема 3.7 «Социальные сети - феномен самоорганизации в информационной экономике»).
26. Balkan and Eastern European Countries in the Midst of the Global Economic Crisis : [monograph] / A. Karasavvoglou, P. Polychronidou. - Greece, Business and Economics, 2013. - 174p. (20,1 д.а., особисто автора 0,8 д.а., тема «Information society: statistical profiles and development stages»).
27. Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика : [монографія] / В.С. Пономаренко, Т.С. Клебанова. - Бердянск, ФЛП Ткачук А.В., 2014. - 604 с. (30.8 д.а., особисто автора 0,4 д.а., тема 1.2 «Мультиагентная модель эволюции макрогенераций: анализ чувствительности»).
28. Current problems of management of modern organizations in Poland and in Ukraine : [monograph] / A. Stankiewicz-Mróz. - Lodz University of Technology, 2014. - 252 р. (29,1 д.а., особисто автора 0,5 д.а., тема «Techno-economic development: Modeling and control»).

У наукових фахових виданнях:
29. Меркулова Т.В. Моделирование динамики социальных сетей / Т.В. Меркулова, К.Ю. Кононова // Бізнес інформ. - 2009. - № 2(1). - С.44-48 (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., розроблення моделі динаміки користувачів соціальних мереж).
30. Кононова К.Ю. Моделювання міжфірмової взаємодії з позицій еволюційної економіки / К.Ю. Кононова, Г.С. Ястребова // Економіка розвитку. - 2009. - № 2(50). - С. 32-35 (0,3 д.а., особисто автора 0,2 д.а., аналіз моделі міжфірмової взаємодії).
31. Кононова Е.Ю. Моделирование макроэкономических процессов с позиций эволюционной экономики / E.Ю. Кононова // Бізнес інформ. - 2009. - № 3. - С. 91-94 (0,2 д.а.).
32. Кононова Е.Ю. Оценка числа пользователей социальных сетей / Е.Ю. Кононова // Формування ринкової економіки в Україні. - 2010. - №22. - С. 176-179 (0,3 д.а.).
33. Меркулова Т.В. Моделювання конкурентної взаємодії: динаміка соціальних мереж / Т.В. Меркулова, К.Ю. Кононова // Міжнародний науковий журнал «Економічна кібернетика», № 1-3 (61-63). - Донецьк, 2010. - С. 31-41 (0,5 д.а., особисто автора 0,4 д.а., розроблення моделі динаміки користувачів соціальних мереж).
34. Меркулова Т.В. Развитие электронного правительства в Украине на фоне мировых тенденций / Т.В. Меркулова, Е.Ю. Кононова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. - 2010. - № 38-2. - С. 137-146 (0,7 д.а., особисто автора 0,5 д.а., аналіз показників розвитку електронного врядування).
35. Кононова Е.Ю. Исследование конкурентного взаимодействия онлайновых социальных сетей / Е.Ю. Кононова // Вісник Харківського університету. - 2011. - № 935. - С. 159-165 (0,3 д.а.).
36. Кононова К.Ю. Моделювання динаміки макрогенерацій / К.Ю. Кононова // Бізнес інформ. - 2012. - № 4. - С. 38-40 (0,3 д.а.).
37. Кононова Е.Ю. Статистические профили информационного общества: сравнительный анализ е-индексов [Електронний ресурс] / Е.Ю. Кононова, Э.А. Ковпак // Ефективна економіка. - 2015. - № 5.- Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4111 (0,6 д.а., особисто автора 0,4 д.а., розроблення методики ідентифікації ядра).
38. Кононова Е.Ю. Web evolutionary dynamics / Е.Ю. Кононова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія. - 2015. - № 89. - С. 56-62 (0,5 д.а.).
39. Кононова К.Ю. Концепція моделювання еволюції популяції економічних агентів [Електронний ресурс] / К.Ю. Кононова // Ефективна економіка. - 2016. - № 7. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z =5076 (0,6 д.а.).
40. Кононова К.Ю. Економічна інтерпретація гіпотез пост-синтетичної теорії еволюції [Електронний ресурс] / К.Ю. Кононова // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. - № 12. - Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-12-2016/20-vipusk-12-serpen-2016-r/2359-kononova-k-yu-ekonomichna-interpretatsiya-gipotez-post-sintetichnoji-teoriji-evolyutsiji (0,5 д.а.).
41. Кононова К.Ю. Взаємодія користувачів соціальних мереж: мультиагентна модель з екзогенними параметрами конкуренції [Електронний ресурс] / К.Ю. Кононова // Економіка та суспільство. - 2016. - № 4. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal-4/11-stati-4/331-kononova-k-yu (0,7 д.а.).

У зарубіжних виданнях та у наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
42. Кононова К.Ю. Еволюція макрогенерацій: мультиагентний підхід / К.Ю. Кононова, М.В. Акулов // Бізнес інформ (Ulrichsweb, RePEc, РІНЦ, Index Copernicus, CiteFactor, Academic Journals Database, SIS, Advanced Science, OAJI, GetInfo, BASE, InfoBase, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT, COPAC, Соціонет, Open Access Library, J-Gate, Google Scholar, Research Bible). - 2013. - № 10. - С. 113-117 (0,4 д.а., особисто автора 0,3 д.а., розроблення мультиагентної моделі еволюції макрогенерацій).
43. Кононова Е.Ю. Мультиагентная модель экономической эволюции: анализ чувствительности траекторий / Е.Ю. Кононова, Э.А. Ковпак, П.В. Сухомлин // Бізнес інформ (Ulrichsweb, RePEc, РІНЦ, Index Copernicus, CiteFactor, Academic Journals Database, SIS, Advanced Science, OAJI, GetInfo, BASE, InfoBase, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT, COPAC, Соціонет, Open Access Library, J-Gate, Google Scholar, Research Bible). - 2015. - № 4. - С. 105-112 (0,6 д.а., особисто автора 0,4 д.а., розроблення мультиагентної моделі економічної еволюції).
44. Меркулова Т.В. Нейросетевой подход к моделированию стратегий поведения: анализ результатов эксперимента «общественное благо» / Т.В. Меркулова, Е.Ю. Кононова // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці (Ulrichsweb, EBSCO, OAJI, Research Bible, Google Scholar, Index Copernicus). - КНЕУ, 2015. - № 4. - С. 113-134 (1,0 д.а., особисто автора 0,5 д.а., побудова та аналіз системи нейронних мереж).
45. Кононова Е.Ю. Моделирование бизнес-процессов IT-отдела предприятия в информационной экономике / Е.Ю. Кононова, Е.А. Журавель // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія (Google Scholar). - 2016. - № 90. - С. 85-91 (0,5 д.а., особисто автора 0,4 д.а., аналіз розрахунків за моделлю бізнес-процесу).
46. Кононова Е.Ю. Прогнозування фінансових рядів: семантичний аналіз економічних новин / Е.Ю. Кононова, А.О. Дек // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці (Ulrichsweb, EBSCO, OAJI, Research Bible, Google Scholar, Index Copernicus). - КНЕУ, 2016. - № 5. - С. 81-92 (0,5 д.а., особисто автора 0,4 д.а., розроблення методики прогнозування індикаторів ринку).
47. Кононова К.Ю. Комплекс моделей еволюції макрогенерацій / К.Ю. Кононова // Інвестиції: практика та досвід (Google Scholar, Index Copernicus). - 2016. - № 15. - С. 13-18 (0,6 д.а.).
48. Кононова К.Ю. Інформаційне суспільство: графова модель формування / К.Ю. Кононова // Економіка та держава (SIS, Google Scholar, Index Copernicus). - 2016. - № 8. - С. 58-64 (0,7 д.а.).
49. Kononova K. Anthropocentric Approach, food lifestyles and well-being. Sustainability / K. Kononova, M. De Angelis // Rivista di Studi sulla Sostenibilita (Scopus). - Franco Angeli Edizioni, 2015. - No 2. - pp. 31-44 (0,8 д.а., особисто автора 0,6 д.а., дослідження сучасного етапу розвитку економіки).
50. Merkulova T. Tax Factors of Sustainable Development: System Dynamics Approach towards Tax Evasion Analyses / T. Merkulova, T. Bitkova, K. Kononova // Rivista di studi sulla sostenibilita (Scopus). - Franco Angeli Edizioni, 2016. - No 1. - pp. 35-47 (0,7 д.а., особисто автора 0,3 д.а., аналіз розрахунків за моделлю сталого розвитку).
51. Merkulova T. Environmental management: emission control instruments / T. Merkulova, K. Kononova // Quality - Access to Success (Scopus). - Romanian Society for Quality Assurance, 2016. - No 17(S1). - pp. 497-503 (0,5 д.а., особисто автора 0,3 д.а., вибір індикаторів, аналіз їх динаміки).
52. Kononova K. Green ICTs: impact on the environmental sustainability / K. Kononova, E. Kovpak // International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics (AGRICOLA, CAB Abstracts, Google Scholar). - Inderscience, 2016. - Vol. 2, No. 2/3/4. - pp. 95-109 (0,7 д.а., особисто автора 0,5 д.а., аналіз структури індексів ІКТ, розроблення методики порівняння з індикаторами зеленої економіки).

Методичні видання:
79. Кононова К.Ю. Інформаційні системи в менеджменті / К.Ю. Кононова, І.Т. Карпалюк // Харків: ХНАМГ, 2011. - 48 с.
80. Кононова К.Ю. Методи та системи підтримки прийняття рішень (учбовий посібник) Харків, ХНУ, Видавничий центр, РІЗО ХНУ, 2012. - 90 c.
81. Біткова Т.В. Побудова імітаційних моделей систем масового обслуговування з використання пакету ARENA (учбовий посібник) / Т.В. Біткова, К. Ю. Кононова // Харків, ФОП Андреєв К.В., 2012. - 79 с.
82. Кононова К.Ю. Економічна кібернетика // Дистанційний курс ХНУ імені В. Н. Каразіна Сертифікат № 2/2013 від 08.10.2013
83. Кононова К.Ю. Нові технології. Data Mining // Дистанційний курс ХНУ імені В. Н. Каразіна Сертифікат № 3/2013 від 08.10.2013