ua / en

XIV Всеукраинская научно-методическая конференция “Проблемы экономической кибернетики”

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

8 Жовтня   

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Доповіді
1. Ю.Г.Лисенко. В.А.Забродський – вчений, людина, педагог.
2. І.М.Ляшенко. Економічні гіпотези та магістральна теорія росту
3. В.М.Соловйов, О.Д.Шарапов. Еконофізика кризових явищ.
4. В.В. Вітлінський. Урахування об’єктивно-суб’єктивної структури  ризику в моделюванні економічних систем.
5. В.М.Вовк. Моделювання процесів управління розвитком ситуації.
6. Р.М.Лепа. Моделювання рефлексивних процесів в економіці

Круглий стіл: Сучасна економіко-математична освіта та зміст підготовки економістів-кібернетиків
Ведучі: Ю.Г.Лисенко, Л.Н.Сергеєва.

Доповіді, що виносяться на засідання круглого столу:
1. Біткова Т.В.,  Михайленко В.Г. Досвід впровадження та перспективи відкритої магістерської програми «Прикладна економіка».
2. Карчев Я.Я., Гевель В.Я., Пінчук О.В. Організація підготовки ризик-менеджерів.
3. Косарєв В.М. Моделювання процесів управління ВНЗ при підготовці до міжнародної атестації. 
4. Крупський К.Л. Прогноз попиту на спеціалістів на регіональному ринку праці. 
5. Куліков П.М. Класифікація форм кредитування у сфері вищої освіти України.  
6. Роскладка А.А. Математичні методи дослідження процесів діяльності вищого навчального закладу. 
7. Сергеєва Л.Н. Сучасні методи моделювання в формуванні фахівця з економічної кібернетики. 
8. Сівіцька І.Г. Механізми організації індивідуалізованого навчання в вищих навчальних закладах.
9. Глущенко В.В.  Значення математичної підготовки та моделювання для спеціалістів у галузі фінансів 
10. Ткач В.М. Нейро-нечітка модель прогнозування якості освіти вищого навчального закладу. 

9 жовтня

Секція 1. Стратегічне управління, інформаційні технології та системи підтримки прийняття рішень

Керівники секції – д.е.н. В.Н. Андрієнко, д.е.н. Р.М. Лепа
Секретар – к.т.н. О.В. Мілов

Теми доповідей:
1. Андрієнко В.М., Пашенко Г.В. Інформаційна система пільгового освітнього кредитування.  
2. Апатова Н.В. Модель інноваційного розвитку регіону.  
3. Артим-Дрогомирецька З.Б. Оптимальне управління обсягом та структурою обігового капіталу. 
4. Афанасьєв І. Є. Моделювання дисперсії точкових значень вмісту заліза в підірваній гірській масі. 
5. Берсуцький А. Я. Інформаційні технології управління ресурсним потенціалом підприємства. 
6. Бізянов Є. Є. Проблема  виявлення  впливу  інформаційної системи на результати діяльності підприємства. 
7. Богомолов А. І. Мобільний зв'язок як базис нових інформаційно-освітніх технологій. 
8. Гузь М. Г., Григоренко О. В.,Ткач А. Ю. Управління клієнтською базою комерційного банку.  
9. Денисова А.Є. Теоретичні підходи до визначення змісту поняття податкове адміністрування.  
10. Іванов М.М., Рекун І.І. Інформаційні системи в управлінні економічним об’єктом.
11. Івченко Є.І. Концепція розподіленої обробки економічної інформації в системах управління підприємств споживчої кооперації. 
12. Кавун С.В. Методика ранжирування інформації з обмеженим доступом.
13. Кадієвський В. А. Метаінформація як об’єкт аудиту і правової охорони.
14. Камінська Н.І. Роль маневрування в прийнятті управлінських рішень.
15. Камінський А.Б., Соломка Я.В. Дослідження інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування.  
16. Карчев Я.Я., Семяновський В.М. Статистичні методи інтелектуального аналізу.
17. Костенко О.П. Інтелектуальні системи в маркетингових дослідженнях.
18. Курганова О.П. Управління фінансовим забезпеченням цільових комплексних програм в ринковій економіці.
19. Лендел Я.В. Особливості інноваційного управління неструктурованою інформацією підприємства.
20. Максишко Н. К., Баштанник О.І., Заховалко Т.В., Чеверда С.С. Комп’ютерна система комплексного аналізу та прогнозування економічної динаміки
21. Мартинюк О.А. Моделювання бізнес-процесів у банківській сфері засобами ibpm studio
22. Матвійчук А.В., Кайданович Д.Б. Прогнозування розвитку фінансових показників із застосуванням нейронних мереж зустрічного розповсюдження.
23. Маханько В.Г. Багатовимірний аналіз  планування замовлень
24. Мілов О.В., Полякова О.Ю., Мілевський С.В. Моделі аналізу систем децентралізованого управління в економіці. 
25. Негрей М.В. Перспективні напрямки управління еколого-економічним ризиком.
26. Нікітін А.І., Ткаченко Г.І., Начетов О.О. Формування інформаційного забезпечення управлінням конкурентоздатністю на регіональному ринку.
27. Ніконенко С.В. Корегування курсу розвитку страхової компанії на основі моделі структури довіри клієнтів. 
28. Огліх В.В., Мотурнак Є.В. Моделювання оптимальної поведінкової стратегії на фінансовому ринку. 
29. Одноволик В.І. Інформаційна система підприємства, як база для прийняття управлінських рішень в контролінгу. 
30. Прищенко А.М. Моделювання процесу управління знаннями на підприємстві.
31. Пушкар О.І., Сібілєв К. С. Моделі управління інформаційними ресурсами підприємства. 
32. Рязанцева Н.А. Вдосконалення управління соціально-економічного розвитку регіону.  
33. Савенко Р.Г., Лисенко М.В. Моделі індикативного планування та управління промисловими комплексами 
34. Самофалов В В. Менеджмент впровадження інноваційних процесів
35. Семенча І.Є. Щодо моделювання процесів спрацьовування
керуючих систем менеджменту 
36. Смірнова А.Ю. Інформаційна модель оцінки ринкової вартості підприємства.
37. Соколовська З.М. Сучасні технології моделювання бізнес-процесів підприємства. 
38. Солодухін С.В. Моделювання системи управління фінансовим станом на основі bsc-концепції стратегічного менеджменту  підприємства 
39. Трунова Т.М. Моделі вибору фінансової стратегії підприємства.
40. Турлакова С.С. Моделювання діагностики проблемних ситуацій у системі ситуаційного управління розвитком підприємства.  
41. Хмельов А.Г., Подлепенська Л.Є., Долгопятенко С.І. Вирішення  задач управління підбором персоналу з застосуванням нейросітьових  моделей.
42. Ван Бін. Методологічні підходи до оцінки науково-технічного прогресу. .  
43. Шаталова Т.С. Механізм розробки системи регламентної підтримки  процесів управляння персоналом підприємств.

Секція 2. Методологія моделювання, Економічна динаміка та еконофізика

Керівники секції – д.е.н. К.Ф.Ковальчук, д.е.н. В.Н.Соловйов
Секретар – к.е.н. К.Ю.Кононова

Теми доповідей:
1. Бакурова А.В. Концепція математичного моделювання процесів самоорганізації на основі м’якої системної методології.
2. Гамалій В. Ф., Дмитрішин Б. В. Використання моделі Харрода-Домара при дослідженні динаміки економічного розвитку регіону.
3. Даніч В.М., Якімова Л.П. Концептуальні засади моделювання еволюційної динаміки пенсійного соціуму. 
4. Дідиченко М.П., Пігнастий О.М. Про застосування варіаційного принципу для  опису  поведінки елементів виробничо-технічної системи. 
5. Клебанова Т.С., Гур’янова Л.С. Динамічні моделі диференціації регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку. 
6. Ковальчук К.Ф., Козенков Д.Е., Шапіро І.А. Реляційна модель еластичності виробничих витрат підприємства.
7. Кононова К.Ю. Моделювання еволюційних процесів в інтернет-просторі.  
8. Кузьминчук Н.В. Прогнозування податкових надходжень з урахуванням динаміки зміни обсягів тіньової економіки.
9. Куссій М.Ю. Порівняльна характеристика гіпотез ефективного и фрактального ринку.
10. Матковський Р.Б. Деякі теоретико-методологічні проблеми дослідження моделювання кластерів. 
11. Мельник С.І., Тулузов І.Г. Квантовий аналог формули Блека-Шоулса (ринок фінансових похідних як безперервне нечітке вимірювання).
12. Меркулова Т.В., Дорошенко І.А. Моделювання взаємозв’язку економічного зростання і диференціації доходів населення. 
13. Михайленко В.Г., Пігнастий О.М. Особливості застосування статистичної теорії для моделювання технологічних процесів виробничо-технічних систем. 
14. Новак С.М. Про відображення функції в авторегресію. 
15. Новак С.М., Сергієнко О.В. Теорія подоби як інструмент економіко-математичного моделювання. 
16. Пігнастий О.М. Статистична теорія виробничо-технічних систем.  
17. Пігнастий О.М., Меркулова Т.В., Ходусов В.Д. Статистичний метод побудови рівняння системної динаміки для технологічного процесу підприємства.  
18. Порохня В.М., Кравченко В.М. Концепція моделювання економічного стану країни.
19. Раєвнева О.В. Моделі діагностики фрактальності в процесі розвитку  економіки України.
20. Рамазанов С.К. Сучасна парадигма управління виробничо-економічною системою. 
21. Сапцін В. М. Еконофізичний аналіз проблеми вимірності та невизначеності у моделюванні складних систем.  
22. Сапцін В. М., Бойко О. С. Про вплив стартових капіталів на їх динаміку в нелінійній системі «бізнес-рекет». 
23. Сапцін В. М., Соловйов В. М. Релятивістська квантова еконофізика – нові парадигми моделювання соціально-економічних систем. 
24. Сапцін В. М., Чабаненко Д. М. Проблема складності та нелінійний час у прогнозуванні соціально-економічних процесів. 
25. Сапцін В. М.,Чабаненко Д. М. Фур’є-продовження низькочастотних складових рядів економічної динаміки. 
26. Светуньков С. Г., Светуньков И.С. Ступенева виробнича функція комплексних змінних з  дійсними коефіцієнтами.  
27. Соловйов В.М., Ганчук А.А. Еконофізичні індикатори-передвісники раннього попередження кризових явищ. 
28. Соловйов В.М., Данильчук Г.Б. Ентропійні методи прогнозування кризових явищ.
29. Соловйов В.М., Рибчинська О.М., Пензєва Д.М. Еконофізичний метод оцінки довжини рецесії .
30. Соловйов В.М., Чабаненко Д.М. Ланцюги Маркова з пам’яттю в прогнозуванні складних систем. 
31. Тулузов И. Г., Мельник С. И. Фізична методологія  моделювання економічних систем. 
32. Чистілін Д. К.  Модель и рівняння розвитку соціально-економічної системи: основні принципи. 
33. Шелевицький І. В., Берідзе Т. М., Бондаренко О. О. Моделювання волатильності за допомогою сплайн-функцій з урахуванням ефектів garch. 
34. Якуб Е.С Система агентно-динамічного моделювання економіки «есо-dynamics»
35. Яценко Р. Н., Прокопович С. В. Методи розв’язання задач математичного програмування великих розмірностей.

Секція 3. Прикладні моделі економічних систем та процесів

Модератори –  д.е.н. О.І. Черняк, д.е.н. В.Я. Заруба
Секретар –  к.е.н. Т.В. Біткова

Теми доповідей
1. Акулов Н. В. Мультіагентний підхід у моделюванні стресо-стійких ланцюгів постачань.   
2. Антонів В. Б. Типологізація стратегій інноваційного розвитку підприємств.
3. Афанасьєв Є. В., Зеленко С. А. Комплексні рейтингові оцінки ранжирування варіантів конверсії гірничорудного підприємства 
4. Берсуцький А.Я. Система управління ресурсним потенціалом підприємства.
5. Берсуцький Я. Г. Моделювання процесів оперативного управління виробництвом 
6. Біткова Т. В., Волкова О. Ф., Управління водними ресурсами міста: системно-динамічний підхід.
7. Варес А. Ю. Механізм оцінки вартості підприємств з вторинної переробки ресурсів.  
8. Веременко І. А. Державне регулювання ринку нафтопродуктів України: проблеми та перспективи. 
9. Гамалій В. Ф., Загреба М. М. Використання економетричної моделі для прогнозування кризового стану на підприємстві. 
10. Гамалій В. Ф., Ніколаєв І. В. Оцінка організаційно-економічної стійкості підприємств. 
11. Грицюк П. М. Прогнозування врожайності озимої пшениці в областях України на підґрунті аналізу часових рядів. 
12. Діордіца С. Г., Івашко Л. М. Критерії оцінювання інновацій.
13. Дюбанов О. С. Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості в умовах кризи. 
14. Ермоленко Г. Г. Модель грошової оцінки землі санаторно-курортної установи в умовах недосконалого ринку таких об’єктів. 
15. Жерліцин Д.М. Застосування зведених фінансових показників при моделюванні виробничих процесів підприємства.  
16. Зайцев С. И., Зайцев И. С. Гібридна модель управління поставками и запасами. 
17. Заруба В. Я., Антонець О. О. Планування поточних обсягів виробництва машинобудівного підприємства в умовах невизначеності попиту. 
18. Захарова О. В., Сергієнко Е. А. Коллокаційні моделі прогнозування економічних показників.  
19. Захарченко П. В. Моделі ринку курортно-рекреаційних продуктів 
20. Зомчак Л. М. Прогнозування цін активів з урахуванням неоднорідності очікувань інвесторів. 
21. Капустян В. О., Чепелєв М. Г. Дослідження поведінки моделі ринкової економіки за умови варіації керуючих параметрів. 
22. Kічкіна Т.О. Моделювання  тарифної політики страхової компанії при  страхуванні від нещасних випадків на транспорті 
23. Коваленко Е. С. Механізм попередження кризових фінансових ситуацій на підприємстві.
24. Ковпак Э. А. Прогнозування потоку робіт проектно-консалтингового підприємства.  
25. Курзеньов В. А. Модель управління регіональною макроекономікою з  розподілом трудових ресурсів.  
26. Лактіонова О. А., Чішко І. С. Оцінка гнучкості капіталу на основі реальних опціонів 
27. Лізунова Е. Н. Ефективні  механізми фінансового управління підприємством.
28. Мандра Н.Г. Особливості управління фінансовими ресурсами и капіталом підприємства.  
29. Манжула С. П. Прогнозування пропозиції робочої сили за допомогою технологічної моделі. 
30. Медвєдєва М. И. Моделювання виробничих систем як систем з ненадійним прибором і переналагодженням.  
31. Меркулова Т. В., Акулова А. В. Динамічні міжгалузеві моделі з урахуванням факторів бюджетно-податкової політики.  
32. Мінзатова Р. Ш. Застосування орграфів при моделюванні управління місцевими бюджетами.  
33. Нікіфорова О. В., Ястребова А. С. Оцінка соціальної адаптивності регіональних ринків праці.  
34. Ніколаева Е. Г. Побудова виробничої функції будівельної галузі.
35. Одрехівський М. В. Оцінка і прогнозування станів та стійкості розвитку валеологічних інноваційних структур 
36. Оспіщев В. И., Лук’янченкова  В. Е. Моделі управління збутовими запасами вторинних ресурсів 
37. Паламарчук В. В. Логістичні процеси в системі авіаперевезень.  
38. Панасенко О. В.,  Чаговець Л. О. Вдосконалення оцінки загрози неплатоспроможності підприємств машинобудівної галузі на основі економіко-математичних моделей. 
39. Плахотнік А. О Методи визначення типу фінансового кризи на підприємстві.
40. Рабиа А. Абдуллах. Методические подходы к исследованию динамики мировых цен на нефть.
41. Рогоза М. Є., Кузьменко О. К. Модель оцінки потенціалу підприємства
42. Румянцев Н. В. Дослідження впливу технологічної гнучкості обладнання  на обробку деталей. 
43. Семеняк І.В. Діагностика та моделювання маркетингового середовища.
44. Сігал А. В. Теоретико-ігрова модель формування ціни. 
45. Снегін О.В., Філіппов А.В. Проблеми мультімодальних перевезень у  транспортній  логістиці. 
46. Степуріна С. О., Чуйко І. М. Цілі та методи прогнозування фінансового стану промислового підприємства. 
47. Українська О. А. Розподіл резерву фінансової  стійкості між окремими  фінансовими ризиками.  
48. Ускова А.О. Динаміка розвитку малого підприємства за умови різних форм фінансування. 
49. Хайлук С. О. Яременко Н. С. Визначення ліміту використання тимчасово вільних залишків на поточних рахунках клієнтів банку 
50. Хорошенька Л. В. Управління товарними запасами в умовах невизначеності 
51. Чанкіна И. В. Моделювання поведінки машинобудівельного підприємства в умовах агресивного впливу зовнішнього середовища.
52. Черняк О.І.  Застосування байєсівських мереж в економіці.
53. Шаповалов О. О. Аналіз процесів економічного розвитку на засадах моделювання податкових впливів 
54. Шиш І. М. Оптимізація фінансової  стійкості підприємства

« назад